d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Solceller på ejendom ved Aalborgvej syd for Sæby

27. september 2020 - kl.1:15 - af:

solceller_600x250

Frederikshavn Kommune har i henhold til Lov om planlægning givet tilladelse til opførelse af 68 m2 solceller på ejendommen Aalborgvej 108 ved Grønhede lige syd Sæby.

Det ansøgte opføres med en afstand på ca. 9 meter til eksisterende bebyggelse. Solcellerne placeres på to ”racks” med 24 solceller på hver. De to racks måler ca. 2,60 m i bredden og 13 m i længden, svarende til et areal på ca. 34 m² for hver rack, altså ca. 68 m² i alt. Solcellerne kan opføres med en maksimal højde på 2,5 m.

Det er et vilkår for tilladelsen, at solcellerne opføres i ikke høj-reflekterende materialer. Der er en klagefrist frem til den 19. oktober.

I redegørelsen for tilladelse anføres bl.a., at ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 20,2 hektar beliggende i landzone i et område, som i kommuneplanen er udpeget i et område til flersidig anvendelse. Området ligger desuden på kanten af et støjkonsekvensområde fra vindmøller.

Ejendommen består ud over det ansøgte af en række driftsbygninger i op til 6,6 meters højde, hvorfor solcellerne får beskeden synlighed.

Det er i tilladelsen vægtet, at solcelleanlægget placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens øvrige bygninger og med en placering, der indebærer, at anlægget ikke er synligt eller til gene for naboer. Ejendommen får dermed ikke karakter af spredt bebyggelse og vil ikke påvirke naturen og de landskabelige værdier i området negativt og ikke være i strid med landzonebestemmelsernes formål.

Der er ikke foretaget naboorientering efter planlovens § 35, da kommunen vurderer, at opstillingen vil være af underordnet betydning for ejendommens naboer. Det ansøgte forudsætter endvidere tilladelse fra kommunens bygningsmyndighed. Der er i øvrigt ikke taget hensyn til om der kræves andre tilladelser.

I starten af november 2014 kunne Sæby Avis i øvrigt skrive om etablering af slagtehus på sammen adresse:

http://www.saebyavis.dk/2014/11/03/slagtehus-paa-aalborgvej-108-i-saeby/ og i marts 2016 om etablering af Sæby Gårdslagteri: http://www.saebyavis.dk/2016/03/08/saeby-har-faaet-et-lille-nyt-slagteri/#more-86253

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......