d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"DTU-projekt for Sæby Vandmølle og Sæby Å fremlægges

8. august 2020 - kl.9:40 - af:

saeby vandmølle feb 17_600x250

Frederikshavn Kommune har bedt NIRAS vurdere to projektforslag om nedlæggelse af Sæby Stemmeværk og derudover skitsere en tidsplan for det videre forløb til og med nedlæggelse af stemmeværket. Punktet er nu sat på dagsordenen på næste møde i Teknisk Udvalg den 10. august.

Notatet fra Niras tager udgangspunkt i forslaget fra DTU Aqua og beskriver mulige besparelsesmuligheder for Rambøll-projektet.

For at sikre bredejerne ved Sæby Å anbefales det på baggrund af notatet, at der igangsættes grundvandslogning, og at muligheden for at sænke vandstanden i sø ved vandmøllen undersøges, samt at der udarbejdes nyt udbud på detailprojektering

Grundvandslogning forslås finansieret af allerede bevilligede midler til udarbejdelse af detailprojekt. Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at tiltaget igangsættes. Når der er indhentet nyt tilbud på detailprojekteringen, forelægges resultatet for Teknisk Udvalg.

Stemmeværk ved sydlige bred fjernes
De to projektforslag, der skal vurderes er hhv. et detailprojekt udarbejdet af Grontmij i maj 2012 og et skitseforslag udarbejdet af Jan Nielsen, DTU Aqua i september 2014.

I begge projektforslag fjernes stemmeværket ved den sydlige bred, hvor åens fald udlignes opstrøms, hvilket tilgodeser vandløbsfaunaen i hele Sæby Å. Derudover etableres en mindre møllesø ved den nordlige bred, som bibeholder vandstand og kulturmiljøet ved vandmøllen.

Grontmijs detailprojekt er meget gennemarbejdet og er efterfølgende blevet kommentereret af flere myndigheder og institutioner, hvor NIRAS har modtaget høringssvarene fra Kulturstyrelsen, DTU Aqua, Fiskeriinspektoratet og Naturstyrelsen Aalborg.

DTU Aquas skitseforslag har været inddraget i den faglige behandling i kommunen, men er endnu ikke ført videre til et detailprojekt. Til nedlæggelse af stemmeværket ville der på daværende tidspunkt kunne opnås et tilsagn om tilskud fra staten på godt 6,3 mio. kr. Detailprojektet fra Grontmij er opgjort til en samlet pris på 16,8 mio. kr Skitseprojektet fra DTU Aqua er ikke prissat i detaljen, men det er beskrevet, at der kan spares i omegnen af 15 mio. kr. i anlæg i forhold til Grontmijs projekt, hvilket følgelig giver en anlægsudgift på ca. 1,8 mio. kr.

Frederikshavn Kommune har ønsket at få belyst, hvilke muligheder de to projekter har for at få fastlagt en retning i udarbejdelse af et projekt. Der er derfor taget udgangspunkt i de to projektforslag og vurderingen af økonomi og risiko.

Økonomien i projekterne
Broerne ligger på en samlet udgift på 2 mio. kr. Ved at fjerne broerne i projektet vil det give den fordel, at der efterfølgende kan arbejdes med maskiner i åen, hvis der skal rettes på sten og fjernes større grene mv. Der sikres i stedet adgang for gravemaskiner til åen, evt. på matriklen ved det gamle elværk. Regnes pristalsreguleringen ind, giver det en besparelse på knap 2,2 mio. kr.

Den samlede mulige besparelse i 2020, hvor der er indregnet en prisstigning på 9% siden 2012, kan således blive på 3,4 mio. kr., hvilket vil sige, at projektet kan udføres for omkring 14,9 mio. kr., hvilket stadig er for højt i forhold det oprindelige tilsagn om tilskud fra staten.

Det hedder således i notatet: ”Det er også et spørgsmål, om projektet er blevet amputeret for meget, særligt ved at skære broerne væk.”

Sænket vandstand, blød bund eller møllesø med spuns
Til forskel fra Grontmijs projektforslag, så foreslår DTU Aqua ikke, at der etableres en genslynget profil på Sæby Å. I stedet udlignes faldet 500 m opstrøms op til P. Lunds Vej, hvor Grontmij i stedet foreslår faldet udlignet på 240 m, som genslynges og omkranses af spuns. NIRAS vurderer på baggrund af geologien, som fortrinsvis er blød bund, at der er risiko for skred i brinkerne, når vandstanden sænkes så kraftigt på det nedre stykke og dermed risiko for konstruktionsmæssige skader langs åen.

DTU Aqua foreslår som Grontmij at etablere møllesøen med spuns ud mod åen. Spunsen forslås skjult af en jordvold, og søen bliver fødet af en pumpe. Spunsen – og dermed søen – bliver ca. 82 m lang, hvor den i Grontmijs projekt i vil være op til ca. 240 m lang.

NIRAS vurderer umiddelbart, at der er to problemer ved løsningen – bl.a. vil det være svært at bruge jord til at skjule spunsen ud mod åen, da jorden vil blive skyllet væk i de mest vandførende perioder.

Link til beskrivelse af og skitser for projektet (læs side 65 – 85):

https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Teknisk%20Udvalg&date=10-08-2020%2016.30%20-%2020.30&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

En kommentar til: “DTU-projekt for Sæby Vandmølle og Sæby Å fremlægges”

 1. Karsten Munk den: 8 august - 2020 18:21

  Kunne være interessant med en lokal folkeafstemning om så voldsom ændring af området omkring møllen og åen-opstrøms.
  Hvordan fordeler stemmer sig for og imod, og er der flertal i lokalbefolkningen til planen ?
  Det får vi nok aldrig svar på, men jeg synes det lyder som om byrådet føler sig forpligtet til at følge et EU direktiv, der tromler hen over små danske lokalsamfund uden at tage hensyn til byens seværdighed og kulturarv.
  Lad os sige der ikke lå et krav fra EU om at føre åen tilbage til sit naturlige leje, før mennesket begyndte at udnytte vandkraft. Ville byrådet da være lige så opsat på at ændre stedet ?
  Det er nok naturlig at selv ingeniørfirmaer er uenige om forskellige løsningsforslag, hvilket ses i artiklen, men bare det man foreslår at skjule store spunsplader med en jordvold, viser hvor omfattende det ændrer området, og ikke til det bedre.

Skriv en kommentar......