d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lokalplan for udvidelse af Sæby Havn offentliggjort

23. marts 2020 - kl.9:18 - af:

Sæby Havn_NY

Frem til den 14. maj har Frederikshavn Kommune i samarbejde med Kystdirektoratet offentliggjort forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg samt tillæg til plan for spildevand, hvad angår den forestående store udvidelse af Sæby Havn.

Frederikshavn Kommune er både bygherre og har en myndighedsrolle i det samlede projekt. Som en del af processen har sagen været fremlagt i 1. offentlighedsfase i sommeren 2018. Til grund for miljørapporten og planforslagene ligger bl.a. de bemærkninger, der indkom i denne fase. De nødvendige dokumenter er nu gjort klar til at bane vejen for at sætte 2. offentlighedsfase i gang.

Projektbeskrivelse
En udvidelse af havnen skal give mulighed for en kapacitetsudvidelse af pladser til lystbåde, en ny disponering af dele af de eksisterende havnefaciliteter samt mulighed for opførelse af et søsportscenter og andre rekreative, havne- eller søsportsrelaterede faciliteter.

I begrænset omfang ønskes mulighed for at indrette små butikker med korte åbningstider.

Miljørapport
Bygherre – altså Frederikshavn Kommune – har udarbejdet en samlet miljørapport, som er opbygget i 11 kapitler.

Den omfatter både en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en miljøvurdering af tilhørende lokalplan, kommuneplantillæg og spildevandstillæg. Miljørapporten beskriver og vurderer de forventede miljøeffekter af projektet og planerne.

Af miljørapporten fremgår det, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger hverken i anlægs- eller driftsfasen. Rapporten konkluderer, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af kysten hverken nord eller syd for havnen.

Der er dog sandsynlighed for, at der kan ske en yderligere aflejring på revlerne ud for den eksisterende stenkastning, hvilket kan medføre, at tang, der driver ind mod kysten, vil samle sig i et hjørne. Der stilles derfor vilkår om, at der skal ske overvågning heraf, og at ophobet tang skal fjernes.

Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne, og som er beskrevet i Miljørapporten for udvidelse og omdannelse af Sæby Havn. Havnens nye ydremole skal etableres, inden der foretages gravning, opfyldning samt etableres anlæg.

Ingen visuel påvirkning af kysten
På baggrund af arealets disponering, herunder placering af mindre bygninger på opfyldningernes yderste del, vurderes det, at projektet ikke medfører nogen væsentlig visuel påvirkning af kystlandskabet.

Der vil ikke ske nogen væsentlig negativ påvirkning af områdets plante- og dyreliv, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

For at undgå støvgener i forbindelse med oplag af jord og råmaterialer i anlægsfasen stilles der vilkår om, at oplaget skal vandes. Desuden stilles der vilkår om, at ”ramning” kun må foregå på hverdagene i tidsrummet kl. 7 – 18 for at undgå støjgener.

Det vurderes, at forbrug af ressourcer eller affald under anlægsfasen ikke vil medføre forurening eller gener på det omkringliggende miljø. Der stilles vilkår om, at der alene må anvendes rene materialer til opfyld.

Link til hele lokalplanforslaget:
https://frederikshavn.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer-og-afgoerelser/udvidelse-af-saeby-havn/

Link til miljørapporten:
https://frederikshavn.dk/media/12419/miljoerapport-marts-2020.pdf

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......