d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Verdensmål som trædesten for bæredygtig udvikling

4. marts 2020 - kl.0:56 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_11

Økonomiudvalget besluttede på dets møde i december at nedsætte et verdensmålsudvalg – efter Styrelseslovens retningslinjer.

Et sådan udvalg er nu nedsat, og det er indkaldt til første møde den 5. marts.

Verdensmålsudvalget skal sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne bruge FN’s verdensmål som trædesten for nye muligheder for bæredygtig udvikling, som på sigt skal være med til at skabe yderligere arbejdspladser, uddannelsestilbud samt være et tiltrækningsparameter for både virksomheder og borgere.

Desuden skal verdensmålsudvalget rådgive Økonomiudvalget og de øvrige politiske udvalg i, hvordan verdensmålene og mål og visioner for Frederikshavn kommunes energiby kan omsættes til konkrete indsatser og desuden være med til at skabe en kobling mellem borgere, uddannelse og erhvervsliv med henblik på at udbrede arbejdet med forankring af bæredygtighedsdagsordenen.

Borgmesteren formand
Udvalget er sammensat således: Birgit S. Hansen (borgmester og formand for udvalget) Almina Nikontovic (A), Jytte Høyrup (V), Flemming Rasmussen (DF), Christina Lykke Eriksen (SF) Peter E. Nielsen (UP), Ida Skov (Ø), Erik Kyed Trolle (formand for Frederikshavn Forsyning A/S), Mikael Jentsch (kommunaldirektør), Claus Reimann Petersen (direktør for Frederikshavn Forsyning A/S), Karl Erik Slynge (direktør Trigon og udpeget af Frederikshavn Erhvervsråd) samt Thomas Svane Christensen (rektor Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus og udpeget af de lokale uddannelsesinstitutioner).

Udvalget har mulighed for at invitere gæster udefra, afhængigt af hvilke temaer, der er på dagsordenen. Udvalgets betjenes af Energibyen og Udvikling og Erhverv.

Verdensmålsudvalget er nedsat af og refererer til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan tildele udvalget beslutningskompetence. Økonomiudvalget kan beslutte, at der disponeres over midler fra Økonomiudvalgets bevillingsområde.

Temaer og verdensmål
Det foreslås, at udvalget drøfter temaer og tilhørende verdensmål for de kommende møder, og hvordan arbejdet med verdensmålene kan koordineres, samt hvordan målene kan omsættes til konkrete handlinger.

Det første temamøde er fastlagt med baggrund i forespørgsler fra bl.a. Dansk Byggeri om at drøfte energioptimering i den eksisterende bygningsmasse og kommende nybyggerier. Det foreslås derfor at invitere Dansk Byggeri v/ regionskonsulent Gitte Brødsgaard og evt. et lokalt pengeinstitut med til mødet med henblik på at drøfte muligheder og løsninger inden for området. Temamødet vil have fokus på følgende verdensmål: nr. 07 bæredygtig energi, nr. 12 ansvarligt forbrug og produktion, nr. 13 klimaindsats nr. 17 partnerskaber for handling.

Forud for mødet indstiller kommunaldirektøren, at Verdensmålsudvalget tager Økonomiudvalgets beslutning om udvalgets sammensætning til efterretning.

Vedvarende energi
Frederikshavn Kommune har i flere år arbejdet med bæredygtighed i form af bl.a. Energibyen, som arbejder med at få Frederikshavn Kommune over på vedvarende energi inden udgangen af 2030. Desuden er kommunen klimakommune, der betyder, at man har forpligtet sig til at reducere kommunens egen CO2 -udledning.

I 2019 blev Frederikshavn Kommune sammen med 19 andre danske kommuner udvalgt til at være med i DK2020, hvor målet er at bidrage til udviklingen af handlingsorienterede klimaplaner og opnå reduktion i udledning af drivgasser.

Med nedsættelse af et Verdensmålsudvalg har Frederikshavn Kommune også sendt et signal om at ville arbejde endnu bredere med bæredygtighed og tage et bæredygtigt ansvar. Verdensmålsudvalget skal derfor være med til at pege på og komme med anbefalinger til, hvordan de politiske fagudvalg kan arbejde med verdensmålene.

Link til FN’s verdensmål: https://www.verdensmaal.org/

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......