d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Plan for nyt boligområde ved Pernille Oxesvej i Sæby

10. januar 2020 - kl.8:14 - af:

nybyggeri_600x250

Der er ønske om at opføre åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse på et 5,5 hektar stort område ved Pernille Oxes Vej i det vestlige Sæby øst for Sæbygaard Slot nær Hans Dyres Vej, Holger Pachs Vej over for Elisabeth Billes Vej.

Gældende planlægning giver kun mulighed for åben-lav boligbebyggelse. Derfor er et nyt plangrundlag nødvendigt. Sagen er sat på dagsordenen ved næste møde i Plan- og Miljøudvalget den 13. januar.

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2019 at igangsætte udarbejdelsen af et lokalplanforslag for et boligområde ved Pernille Oxes Vej.

Området er omfattet af en lokalplan for et have-boligområde ved Sæbygård, der udlægger området til åben-lav boligbebyggelse. Det ønskede er i strid med principperne i den gældende lokalplan, hvilket nødvendiggør udarbejdelsen af en ny lokalplan for området. Lokalplanen er udarbejdet på initiativ af en privat bygherre, der ønsker mulighed for etableringen af et blandet boligområde øst for Holger Pachs Vej.

Lokalplanforslaget udlægger området til en kombination af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 1½ etage, beliggende i 4 klynger omgivet af store fælles friarealer samt et regnvandsbassin ved den østlige del af området.

Friarealerne strækker sig på tværs af området, hvor den nuværende naturtilstand overvejende vil blive bevaret. Gennem friarealerne er der stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. Dermed sikres en fortsat adgang til det rekreative område mod vest for både de eksisterende boligområder og lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er mod nord og øst omkranset af åben-lav boligbebyggelse, mens der mod syd er både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Mod vest afgrænser Holger Paghs Vej området. Vejadgangen vil ske fra Holger Paghs Vej ad to boligveje, der hver vejbetjener to boligklynger.

Der gives mulighed for 4 forskellige bebyggelsesplaner med udgangspunkt i, at de 2 boligklynger ud mod Holger Paghs Vej er fastlagt til åben-lav boligbebyggelse, mens de 2 bagvedliggende boligklynger giver mulighed for enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Dette sker for at fremtidssikre lokalplanen alt efter, hvordan behovet for boliger viser sig at være. Ved udbygning med åben-lav i alle 4 boligklynger vil der kunne etableres op til 29 boliger, mens der ved etablering af tæt-lav i 2 af boligklyngerne vil være plads til ca. 46 boliger.

Bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse er max. 30, mens den for tæt-lav er 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. På baggrund af en screening af planforslagene vurderer kommunen, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at vedtage forslaget til lokalplan for det beskrevne boligområde ved Pernille Oxes Vej og forslag til kommuneplantillæg, der efterfølgende offentliggøres i 4 ugers høring.

Link til skitser og nærmere beskrivelse af planerne. Scroll til side 39 og fremefter:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021&date=13-01-2020%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

GetAgendaPdf.pdf

 

 

En kommentar til: “Plan for nyt boligområde ved Pernille Oxesvej i Sæby”

 1. Karsten Munk den: 14 januar - 2020 13:57

  I pdf filen (link nederst i artiklen) står :”Lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinje på 300 m fra plantagerne (fredskov)
  syd for Sæbygård.
  Bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet vil berøre beskyttelseszonen. Dette
  forudsætter dispensation fra Frederikshavn Kommune eller reduktion af skovbyggelinjen
  ved Miljøstyrelsen efter naturbeskyttelsesloven. Den forventede reduceret
  skovbyggelinje ses på kortbilag B.” citat slut

  Intet er besluttet og godkendt, men der lægges op til at rykke grænsen i en fredning på området.

  Hvis det kommer så vidt at kommunen dispenserer, og tillader byggeri inden for den nuværende fredningsplan, så er det igen naturen der taber til os mennesker.

  Penge og udvikling overtrumfer næsten altid hensyn til både fredninger og den uberørte natur der er tilbage.

Skriv en kommentar......