d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Kystdirektoratet har set på udvidelse af Sæby Havn

14. december 2019 - kl.0:30 - af:

Sæby Havn_NY

Frederikshavn Kommune ønsker en udvikling af Sæby Havn, der styrker dens maritime tilbud og betydning for turisme og bosætning. Der er behov for at udvide og udvikle havnen, som et støttepunkt for den maritime turisme langs den jyske østkyst, men også at udvikle havneområdet for nye maritime aktiviteter.

Byrådet skal på rådets sidste møde i år den 18. december se på planer og investeringer for en stor udvidelse af Sæby Havn. Der er politisk opbakning, og der skal i første omgang udarbejdes en lokalplan.

Imidlertid afventes svar fra Kystdirektoratet. Her er nu kommet, hvad der på dagsordenen er optaget som ”supplerende sagsfremstilling”.

Det planforslag, der tidligere er blevet forelagt til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget, gav mulighed for, at der inden for lokalplanområdets delområde C kunne indrettes publikumsorienterende serviceerhverv som kollektive ferieformer i form af overnatningshytter med tilhørende faciliteter.

Ikke sindet at meddele anlægstilladelse
Kystdirektoratet har nu meddelt Frederikshavn Kommune, at direktoratet ”ikke er sindet” at meddele anlægstilladelse til opfyld af areal med det formål, at der skal placeres overnatningshytter herpå. Kystdirektoratet vurderer, at anvendelsen ikke er havnerelateret.

Som konsekvens heraf er lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg tilrettet, så der ikke gives mulighed for overnatningshytter på havnen. Afsnittet ”Støjfølsom anvendelse på havnearealerne og støj fra eksisterende erhvervsejendomme” er tilrettet og delafsnit, der vedrører indretning af overnatningshytter og overholdelse af støjkrav er taget ud, da der ikke længere gives mulighed for støjfølsom anvendelse. Der ud over er der foretaget mindre konsekvensrettelser som følge af bemærkninger fra Kystdirektoratet.

Miljørapporten er ligeledes tilrettet. Kystdirektoratet forventer at have udkast til anlægstilladelse klar sidst i januar 2020.

Idet udkast til anlægstilladelse skal offentliggøres samtidig med offentliggørelse af planforslagene, forventes forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport først udsendt i offentlig høring i begyndelse af februar 2020.

9 hektar stort område
Kommuneplantillægget omfatter et ca. 9,1 ha stort område ved Sæby Havn. Frederikshavn kommune ønsker at muliggøre en udvidelse af Sæby Havn som en rekreativ havn med et nyt havnebassin, der giver en kapacitetsudvidelse af bådpladser samt kan styrke de maritime tilbud og turisme.

Der er udarbejdet visualiseringer fra standpunkter på landsiden og vandsiden for at kunne vurdere indvirkningen på bl.a. byen, naboer og kystgrundejere. Visualiseringerne viser, at selve havneanlægget vil underordne sig dimensionerne i kystlandskabet, og at Sæby Kirke fortsat vil være et karakteristisk, dominerende element i Sæbys møde med havet. Visualiseringerne viser, at de planlagte bebyggelser er lavere og har et mindre volumen end den eksisterende bebyggelse på havnen og kysten.

Visualiseringerne viser også, at det er væsentligt, at ny bebyggelse på den ydre del af det nye havneanlæg (der etableres på søterritoriet) begrænses i omfang og højde.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at muliggøre en udvidelse af Sæby Havn med nye moler, havnebassiner og tilhørende faciliteter.

Masterplan
Der er i 2016 udarbejdet en masterplan for Sæby. Planen er en udløber af Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi ”Muligheder for Vækst – Muligheder for Mennesker”. Planen skal sætte retning og fokus på, hvordan både nyt og eksisterende kan bidrage til, at Sæby videreudvikles som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge.

I planen er der fokus på havnens potentialer, hvor der skal gives plads og rum til nyt liv for både sæbynitter og turister. Den sydlige del af havnen vurderes i Masterplanen at rumme et stort, uudnyttet potentiale for etablering af boliger, nye anvendelser og aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter og oplevelsesmiljøer, som naturligt hører til på en havn, herunder f.eks. nye typer af vandsportsaktiviteter.

Havnen skal tiltrække nye investeringer til Sæby og dermed også bidrage til, at Sæbys stærke og værdifulde historiske identitet suppleres og moderniseres.

Havnen har i dag ca. 200 hjemmehørende lystbåde. I havnen er ca. 40 pladser permanent disponeret til gæstesejlere. Herudover ligger der ca. 55 små jollepladser i åløbet nord for havnen, hvor også roklubben holder til.

Pladser til gæstesejlere i den eksisterende havn modsvarer heller ikke behovet. Antallet ønskes udvidet væsentligt. I højsæsonen er der typisk op mod 200 gæstende lystbåde i havnen. Det betyder meget pressede forhold for gæsterne, som vil blive forbedret væsentligt med en havneudvidelse.

Link til den 60 sider lange rapport om udvidelse af Sæby Havn og den dertil hørende lokalplan – scroll til side 47 for at starte:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Frederikshavn%20Byr%C3%A5d%202018-2021&date=18-12-2019%2019.00%20-%2021.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......