d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Lokalplan for boliger ved Solsbæk Strand fremlagt

5. oktober 2019 - kl.10:45 - af:

sydstrand

Frederikshavn Kommunens økonomiudvalg har den 21. august vedtaget en lokalplan og et kommuneplantillæg, som vedrører planerne for etablering af boliger ved Solsbæk Strand.

De vedtagne planer åbner mulighed for udbygning af et boligområde med en åben lav boligbebyggelse. Der kan i et område i den allersydligste del af Sæby bygges op til 35 boliger, som overføres til byzone.

I lokalplanen udlægges tillige et delområde, som er og forbliver i landzone, hvor der bl.a. kan etableres veje og stier, men derudover skal friholdes for terrænregulering og høj beplantning.

En konsekvens af kommuneplantillægget er – udover at udlægge kommuneplanrammen til boligformål – at kommuneplanrammen udtages af kommuneplanens rammer. Det betyder, at der ikke kan udarbejdes en lokalplan for arealerne vest for Birkevej f.eks. for en ny boligbebyggelse, før området igen er en af kommuneplanens rammeområder.

I forhold til de offentliggjorte planforslag er der ved den endelige vedtagelse foretaget en del ændringer.

Lokalplanen og kommuneplantillæggets geografiske udstrækning er således blevet reduceret. Der er kommet nye lovgivning for afstanden mellem byzone og husdyrbrug, hvilket betyder, at for at sikre at minkfarmen kan fortsætte sin virksomhed på længere sigt, er udvidelsen af byzonen reduceret. Ligeledes er der sket en præcisering af vejadgang.

Mod vest er området afgrænset af en skovbeplantning. Mod øst er området afgrænset af Solsbækvej og kystområdet mod øst, der ligger ca. 150 m fra lokalplanområdets østlige afgrænsning.

Terrænet stiger 5-10 m fra øst mod vest. Størstedelen af området henligger som uplejet natur. Den østlige del af området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og er stort set fri for beplantning.

Inden for lokalplanområdet er der registreret arealer, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der er tale om et mindre areal, som er udpeget som eng. Endelig ligger der i den nordvestligste del af lokalplanområdet et større egekrat, der ikke er omfattet af §3-beskyttelse.

Den eneste bebyggelse inden for lokalplanområdet ligger i den vestlige del, hvor der er etableret en bolig med en have og to udhuse i tilknytning hertil. Selve boligen tænkes bevaret som en del af den nye udstykning, mens de øvrige bygninger tænkes nedrevet. Vejadgangen til boligen og området i øvrigt sker fra Solsbækvej, hvor en grusvej fører mod vest ind langs områdets nordlige afgrænsning.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at etablere et nyt attraktivt boligområde med en klar identitet, som indpasses i landskabet og formidler overgangen til byen. Lokalplanens formål er desuden at sikre, at den del af lokalplanområdet, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, udlægges som et offentligt tilgængeligt grønt område, hvor der ikke må etableres bebyggelse, beplantning etc. Endelig er det et formål at sikre grønne områder og en god sammenhæng med omgivelserne ved etablering af stier.

Planerne, som har været gennem den kommunale og politiske mølle i flere omgange, er nu offentligt tilgængelige på bibliotekerne og på kommunens hjemmeside. Link til lokalplanens beskrivelse og visualiseringer:
https://dokument.plandata.dk/20_3548579_1570085988092.pdf

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til: “Lokalplan for boliger ved Solsbæk Strand fremlagt”

 1. Karsten Munk den: 7 oktober - 2019 08:43

  Af Søren Bjørn-Hansen
  22. maj 2019 kl. 19.00 (dr.dk)
  Indenfor to generationer kan stigende temperatur og smeltende is betyde, at vandstanden i verdenshavene kommer til at stige voldsomt. En ny ekspertvurdering fordobler havniveaustigningerne til over to meter i år 2100 – hvis vi ikke reducerer vores udledning af drivhusgasser.” citat slut

  I plandata for bebyggelsen står :
  “I forhold til Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan ( http://frederikshavn.
  viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/ ) ligger planområdet uden for
  opmærksomhedszone for højvandshændelser i forhold til nye planer og
  projekter. Dog er der ifølge det vejledende risikokort i klimatilpasningsplanen
  risiko for oversvømmelser i området ligesom i andre dele af Sæby.
  Frederikshavn Kommune er opmærksom på denne risiko og har i lokalplanforslaget
  som et klimatilpasningstiltag sikret mulighed etablering af
  grønne tage, der fungerer som drænlag og vandreservoir, der tilbageholder
  regnvand gennem fordampning fra planter eller gennem et begrænset/
  forsinket afløb.” citat slut

  Der går ikke en dag uden P4nordjylland snakker om klima og at vandstanden stiger i verdenshavene.
  Jeg er ikke her i år 2100, og er ligeglad med om vandet er steget med 30cm eller to meter til den tid.
  Hvis de værste klimapessimister får ret, skal Frederikshavn kommune tænke sig grundig om inden den planlægger byggeri så tæt på kysten. Tænk at man vil imødegå klimaforandringer med grønne tage !!!

Skriv en kommentar......