d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Boliger ved Solsbæk Strand på vej til endelig godkendelse

3. juni 2019 - kl.8:27 - af:

Sæby ved Solsbækvej

En sag om opførelse af boliger i det sydligste Sæby nær Solsbæk Strand har været længe undervejs frem og tilbage i det kommunale system – såvel administrativt som politisk.

Bl.a. har planforslaget været i offentlig høring, og der er kommet et nyt grundlag gennem ændringer i Planloven.

Spørgsmålet om en endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg er nu på dagsordenen for Plan- og Miljøudvalget den 4. juni.

Kommunaldirektøren indstiller da, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at man der efterfølgende vedtager kommuneplantillæg lokalplan ”Boliger ved Solsbæk Strand” med en række ændringer.

Lokalplanen vedtages med det oprindelige udgangspunkt i kommuneplanens ramme med afstandskrav på 300 m til nærmeste pelsdyrsfarm. Der udtages et mindre areal omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. Der tilføjes en mindre tekst vedr. naturarealerne og den økologiske forbindelse jf. aftalen med Naturstyrelsen. Udstykningsplanen reduceres med 6 grunde, idet lodsejer ikke vil medvirke til udstykning af arealet. Der tilføjes en tekst vedr. veje.

Ca. 300 meter syd for lokalplanforslaget ligger kommuneplanrammeområde, som er udlagt til ”pelsdyrfarme på Hedevangsvej”. Der ligger flere pelsdyrfarme i området, som i sin tid blev udlagt, da farmene pga. byudvikling måtte flytte fra deres forrige placering. Rammeområdet har tidligere rummet en losseplads, og det er derfor vanskeligt at bruge området til andre anvendelser.

Forvaltningen har søgt at sikre, at minkfarmene kan forsætte deres produktion, ikke at sikre udvidelsesmuligheder, men blot mulighed for at lave mindre godkendelsespligtige ændringer f.eks. ny møddingsplads.

Der er udarbejdet en opdateret lugtgeneberegning. Beregningen tager udgangspunkt i den farm, der har størst produktion. Opmålingen viser, at der på minkfarmen findes et højere antal bure end påkrævet til de 3.300 mink, som minkavleren har tilladelse til. Beregningen viser, at der ikke bør etableres byzone inden for en afstand på ca. 510 m fra minkfarmens lugtcentrum. Minkfarmen kan som udgangspunkt fortsætte den eksisterende, lovligt etablerede minkproduktion. En klage over lugt, fluer eller lignende udløser ikke krav om produktionsreduktion eller -omlægninger.

Minkfarmen kan dog ikke udvides, og der kan ikke opnås miljøgodkendelse til mindre ændringer i produktionen.

Link til yderligere læsning om planerne i punkt 3 fra side 7 og fremefter:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021&date=04-06-2019%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til: “Boliger ved Solsbæk Strand på vej til endelig godkendelse”

  1. Per Rye den: 5 juni - 2019 16:06

    Udvalgets beslutning blev således: “Indstillingen tiltrædes – dog således at der indarbejdes et afstandskrav fra minkfarmene på 510 m.

Skriv en kommentar......