d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Tilladelse til at indvinde vand til golfbane ved Sæbygård

12. maj 2019 - kl.0:19 - af:

Gydegrus i vandloeb_600x250

Frederikshavn Kommune har givet tilladelse til indvinding af vand fra Sæby Å til vanding af Sæby Golfklubs baner i tørkeperiode. Tilladelsen gælder frem til foråret 2029 og erstatter to tidligere tilladelser til indvinding af vand fra Sæby Å.

Den årlige indvinding må højst udgøre 10.000 m3. Der må højst indvindes 720 m3 pr. døgn og 30 m3 i timen. Det areal, der skal vandes, er på ca. 25 ha. Golfbanernes samlede areal er på ca. 60 ha. Der indtages 8,3 liter pr. sekund fra indtag, placeret i åen. Den hidtidige indvindingstilladelse tillod indvinding af 25.000 m3/år. Da der ikke er behov for indvinding af mere end 10.000 m3/år, reduceres indvindingsmængden.

Der skal etableres et vandindtag gennem en rist eller en sugekurv med maksimal lysning på 6 mm mellem gitrene. Gitterstavene skal være rektangulære i tværsnit eller have udpræget ellipsefacon. Når anlægget ikke er i brug, skal det fjernes fra åen, og hele udstyret opbevares i en kasse på golfklubbens eget areal.

Sæbygård Golf Aps skal registrere de indpumpede vandmængder med vandmåler. De årlige indvundne vandmængder skal indberettes til kommunen.

Ifølge vandforsyningsloven er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift måtte ske i bestående forhold som følge af forandring af grundvandstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

Sæby Å samt de omkringliggende naturarealer kan være yngle- og rasteområde for odder, flere flagermusarter samt padder. Der er konkrete registreringer af sydflagermus omkring Sæby Å. Det vurderes, at den mindskede vandindvinding fra Sæby Å ikke medvirker til at forringe yngle- eller rasteområder for disse arter i området, da tilstanden af de beskyttede naturområder ikke forringes og i bedste fald forbedres.

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af pligt til miljøvurdering, og der skal derfor ikke foretages videre miljømæssig vurdering.

Tekst: Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......