d. - 10. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Jobbarometer peger på optimisme hos virksomhederne

26. april 2019 - kl.11:23 - af:

_DSC2557_svejser

”Jobbarometer 2019 – prognose for virksomhedernes medarbejderbehov”. Det er overskriften for et punkt på dagsordenen for næste møde i det kommunale arbejdsmarkedsudvalg den 2. maj.

Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med jobcentrene i Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev udarbejdet et jobbarometer, der har til formål at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for arbejdskraft.

Selve jobbarometret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, hvor de lokale virksomheder forventer en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, samt de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne forventer en tilbagegang i antallet af ansatte.

Der er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de involverede kommuner samt 4 lokale jobbarometre.

Jobbarometret kan anvendes i flere sammenhænge, og det kan bl.a. medvirke til at udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked, give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentre, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet samt styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft.

De 4 jobcentre har i perioden fra november 2018 til februar i år spurgt 1493 virksomheder om, hvilken type medarbejdere de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere om henholdsvis 3, 6 og 12 måneder. Derudover bliver virksomhederne også spurgt om, hvor mange jobåbninger de forventer samt deres parathed til at etablere små jobs.

Der er interviewet 410 virksomheder i Hjørring Kommune, 502 i Frederikshavn Kommune, 263 i Brønderslev og 318 i Jammerbugt.

Behov for lærlinge
Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, og om på hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder. De 1493 virksomheder er repræsentativt udvalgt i forhold til kommunernes andel af virksomheder inden for bestemte erhvervsgrupper.

Virksomhederne i de 4 kommuner ser lyst på fremtiden. I år forventer 34 % af prognosens adspurgte virksomheder, at de om et år har flere ansatte end i dag. Optimismen er lidt lavere end den var på samme tid sidste år. Samlet set har virksomhederne dog været positive i alle 4 år som prognosen er blevet gennemført.

Her forventes stort behov for arbejdskraft
Med udgangspunkt i det vendsysselske jobbarometer 2019 har jobcentrene udpeget 5 områder, hvor der forventes et stort behov for arbejdskraft. Det drejer sig om bygge- og anlægsbranchen, metalindustrien, hotel- og restaurationsbranchen (turisme), plejesektoren samt lager og logistik. Jobcentrene har derfor etableret kandidatbanker på disse områder. Derudover har jobcentrene også etableret to ad-hoc banker målrettet M.A.R.S. og Danish Crown.

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune ser lyst på fremtiden. Af de 502 adspurgte virksomheder forventer ca. 36 %, at de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 56 % forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant. Mindre end 8 % forventer færre ansatte ved starten af 2019. Samlet set forventer de 502 adspurgte virksomheder netto at have ca. 1500 jobåbninger frem mod 2020.

Fremgangen i antallet af medarbejdere er fordelt over flere sektorer. Størst fremgang forventes indenfor metalindustrien, energi, miljø og støtteerhverv samt fødevarer og støtteerhverv. Virksomhederne efterspørger i høj grad uddannet arbejdskraft såsom kleinsmede CNC operatører, industriteknikere, håndværkere samt social- og sundhedsassistenter mv. Virksomhederne er dog i stigende grad villige til at tage specialiseret ufaglært arbejdskraft ind, hvis det viser sig vanskeligt at rekruttere uddannet arbejdskraft.

Svært at rekruttere metal-faglærte
Virksomhederne melder i stigende grad ind, at de har svært ved at rekruttere faglærte inden for metalindustrien, bygge og anlægsområdet samt hotel og restaurationsområdet. Derudover er der stigende rekrutteringsvanskeligheder i forholdt il kontorassistenter med specialistkompetencer og uddannet omsorgspersonale.

I den kommende tid bliver jobbarometrene præsenteret i de enkelte afdelinger i Jobcenter Frederikshavn, så de kan blive en integreret del af det daglige arbejde. Herudover vil jobbarometret blive præsenteret for andre aktuelle faggruppe som eksempelvis UU-vejlederne.

Via dette link på side 11 kan ses en Top 10-liste over den forventede udvikling:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Arbejdsmarkedsudvalget%202018-2021&date=02-05-2019%2015.00%20-%2018.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......