d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Et spændende år er gået hos Idrætssamvirket

10. april 2019 - kl.9:53 - af:

IS, gf. Michael Andersen

Med titlen “Livet er ikke en sportsgren for tilskuere” gav tidl. direktør i Team Danmark de godt 20 deltagere, ved Idrætssamvirkets generalforsamling, en fantastik flot og hudløs ærlig fortælling om sit liv med idræt og ledelse.

Efter et fantastisk indlæg og formandens beretning, blev årets idrætspris uddelt. Modtageren blev Inge Nørbjerg Rasmussen fra Syvsten I.F., som fik prisen med diplom overrakt af bestyrelsesmedlem Jytte Engsig.
Formanden for Idrætssamvirket i kommunen, Tommy Thomsens beretning:
Idrætssamvirket har lagt et nyt spændende år bag os. Et år præget af god sparring med foreningsledere, politikere og forvaltning om omlægning af tilskudsordningen. En tilskudsordning, hvor vi har søgt at få kanaliseret midlerne hen, hvor de gør mest nytte for de fleste og for at skabe mere retfærdighed og gennemskuelighed i tildeling af de kommunale midler. Med indflydelse følger også ansvar og vi har da også måttet stå på mål for nogle af de beslutninger, der er blevet truffet.

Bestyrelsens arbejde
Vi har i IS afholdt ni bestyrelsesmøder og er repræsenteret i 14 udvalg og bestyrelser samt deltaget i flere ad hoc-udvalg.

Gennem arbejdet i bestyrelsen og ikke mindst de mange udvalg har vi fået indflydelse på udviklingen af fritidslivet i kommunen. Bestyrelsen har deltaget i tre dialogmøder og sendt høringssvar hver gang Kommunen har udsendt forslag om budget, gebyrordning, tilskudsordning og halhamonisering.

Manglende politik
Halharmoniseringen har med jævne mellemrum det seneste halvanden år været på KFUs dagsorden og vi ser med spænding frem til et konkret forslag.

Hensigten med halharmoniseringen er at fjerne de historisk betingede tilskud, til et tilskud hvilende på et objektivt grundlag så alle oplever samme serviceniveau.
Når den nye tilskudsmodel – forhåbentlig i løbet af året – bliver vedtaget må det næste tema være at få skaffet lighed på en række andre områder hvor der er uhensigtsmæssige forskelle på tildelinger af tilskud.
Indenfor kommunegrænsen har vi eksempler på tennisklubber der betaler en stor leje for brug af baner og andre, der får stillet arealer gratis til rådighed, ridehal og stadions der modtager direkte tilskud og andre der alene får midler efter tilskudsordningen, kommercielle lejrcentre der i mindre grad anvendes af medlemmerne, men med kommunalt tilskud. Eksempler på områder hvor det må være relevant at få udarbejdet nogle retningslinjer så alle faciliteter får tilskud efter samme principper.

Her kunne en politik på området være en god hjælp. For to år siden forsøgte FUF og IS at få udarbejdet en facilitetspolitik, som bl.a. skal fastsætte, hvad kommunen og brugerne vil med de mange kultur- og idrætsfaciliteter rundt om i kommunen.

Politik der lykkedes
For et par år siden vedtog kommunen en natur- og friluftspolitik som allerede nu har givet pote. Gennem et godt samarbejde mellem frivillige og kommunen omkring etablering af friluftsfaciliteter og aktiviteter er det lykkedes at få Frederikshavn Kommune på landkortet. I 2018 blev kommunen af Friluftsrådet kåret som Danmarks Friluftskommune og en i en ny analyse fra DIF, bliver vi kåret som landets 4. bedste kommune med flest muligheder for idræt i naturen (skov- og vandsport).

Uanset overordnet politik eller ej, ser det nu heldigvis ud til, at Sæby Fritidscenter snart kan sætte spaden i jorden til Sæby Spektrum, som omfatter springcenter og en række fællesfaciliteter. Et andet projekt, som vi følger med spændinger er planerne om et Multihus i Frederikshavn er ved at tage form med en placering ved stadion og Arena Nord, et center der skal anvendes til gymnastik, dans, cheerleading og firmaidrættens mange aktiviteter som de bærende sportsgrene.

Hektisk år på forvaltningen
Center for Kultur og Fritid, som betjener Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget har, udover et omfattende arbejde med problematikker om tildeling af tilskud til haller, haft et travlt år med bl.a.:

– Udarbejdelse af leverance- og kravsspecifikation til en ny version af VinKAS til lokalebooking, information og økonomi og indberetningssystem.
– Omlægning til ny gebyrordning som pr. 1. august også skal gælde for ikke kommunalt ejede lokaler.
– Oprettelsen af foreningsportalen som giver overblik og kontaktinformation til alle foreninger og hvor den kommunale kommunikation til foreningslivet slås op. Her skal vi som foreninger blive bedre til at få gjort PR for vores forening og fortalt om vores tilbud på portalen!

– Tilblivelsen af den nye folkeoplysningsordning med tilhørende tilskudsguide har været en omfattende proces, hvor alle sten er blevet vendt.
KFUs ønske om, at de kommunale tilskud skal afspejle folkeoplysningslovens intentioner har medført, at der er blevet opsagt en række særordninger, som tilsyneladende har ramt nogle foreninger hårdt. Heldigvis er politikkerne opmærksomme på situationen og der bliver nu fastlagt nogle retningslinjer for en overgangsperiode.
For at sikre at de kommunale budgetter kan overholdes, vil tilskud til transport og talentudvikling blive kanaliseret gennem puljer. En løsning vi i IS ikke er begejstret for, da der nu er foreninger, der ikke ved, hvad de kan disponere efter.

Foreningskonsulent
Måske som følge af det store arbejdspres på forvaltningen, har flere foreninger følt sig ladt tilbage på perronen. IS har fået henvendelser fra foreningsledere der ikke føler de får den fornødne vejledning og hjælp. I paraplyerne gør vi, hvad vi kan for at guide medlemmerne gennem det kommunale system. Her kunne løsningen være at få ansat en foreningskonsulent der proaktivt kunne gå ind og hjælpe de hårdt pressede ledere gennem det kommunale bureaukrati.

Anlægspuljen bør vedligeholdes
Anlægspuljen er en gammelkendt ordning, som er ved at udvikle sig væk fra anlæg til vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende faciliteter. Tiden er nu inde til, at puljen bør have en makeover.

Lukkedage i kommunens lokaler
Kommunalt ejede gymnastiksale og haller har siden Ejendomscentret har overtaget driften, været lukket på søn- og helligdage samt ferieperioder, hvilket har givet foreningslivet store udfordringer. Det er ret uforståeligt, at lokaler står gabende tomme i perioder, hvor frivillige idrætsledere og trænere ønsker at skabe aktiviteter for børn og unge på de dage, hvor de ikke er i skole.

Kommunal talentudvikling og Sports College ́s fremtid
Talentsportsklasserne, som er et skoletilbud for 7. til 10. årgang, er ved at få fodfæste. For at få udbredt kendskabet til skoleformen, er der blandt foreningsledere fundet en række ambassadører, der skal være med til at formidle kontakten mellem foreningerne og talentsportsklasserne. Desværre har det medført, at Sports College er blevet udfordret på elevantallet og hvis det ender med lukning, vil der være et hul i talentudviklingen, når eleverne fortsætter på ungdomsuddannelserne.

Frivillig leder
Interessen for at påtage sig ansvar for foreningernes drift og udvikling, er desværre dalet de seneste år. Derfor er det glædeligt at konstatere, at et aktivt bestyrelsesarbejde stadig pynter på ens CV og kan hjælpe én til et drømmejob. Således er formanden for SIK, Christian Mose Sørensen, der sidste år ved Kommunens Prisfest modtog ”Årets lederpræstation”, blevet ansat som halinspektør i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Fundraisingskursus
I november udbød IS en workshop i fundraising, målrettet konkrete projekter. Grundet manglende tilmeldinger ved tilmeldingsfristens udløb, valgte vi at aflyse kurset. På baggrund af interessen op til afholdelsestidspunktet og ved at justere på indhold og tidspunkt, tilbydes kurset igen den 15. maj i år.

Der sker heldigvis meget når vi har fri!

Tak til de mange frivillige, der får det til at ske og til alle IS ́s medlemsforeninger, politikere, organisationer og forvaltning som vi i årets løb har haft et godt samarbejde med.

På bestyrelsens vegne, Tommy Thomsen

Valg til bestyrelsen
Else Schaltz, Lene Nielsen, Jytte Engsig og Hasse Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Jacob Møller Pedersen og Kasper Bagenkop

Inge Nørbjerg Rasmussen blev genvalgt som revisor, mens Ailinda Pedersen blev nyvalgt som revisor.

Regnskabet udviste et overskud på 45.000 kroner.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Tommy Thomsen

Næstformand: Hans Jørgen Rømer

Kasserer: Jytte Engsig

Sekretær: Karina Gajhede

Skriv en kommentar......