d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Dispensation til grødeskæring ved Sæby Vandmølle

25. marts 2019 - kl.0:26 - af:

saeby vandmølle feb 17_600x250

Frederikshavn Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til en ekstraordinær grødeskæring i Sæby Å opstrøms Sæby Vandmølle på matr.nr 288 Sæby Bygrunde.

Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kræver tilladelser eller dispensation fra anden lovgivning.

Tilladelsen gives på følgende vilkår for arbejdets udførelse:

  • Grøden m.v. skal opsamles og må ikke føres videre nedstrøms Sæby Vandmølle
  • Kommunen er ansvarlig for udførelsen af arbejdet, da vedligeholdelsen af vandløbet udføres af kommunen
  • Tilladelsen er gældende i 3 år

Rørskove
Der er en stor rørskov på den nordlige side af vandløbet umiddelbart opstrøms vandmøllen, og der er en mindre rørskov på den sydlige side af vandløbet ud for ejendommen Søndergade 6a. Der er også en mindre rørskov ud for ejendommen Pindborggade 7.

Der søges om tilladelse til at skære grøden i det omfang, båden kan skære det. Der er forholdsvist lavvandet. Kommunen forventer derfor at supplere skæringen med en skæring fra land, hvor stænglerne skæres og/eller rykkes op med roden med maskine. Arbejdet ønskes udført snarest muligt.

Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Kommunen kan meddele tilladelse efter vandløbslovens § 16 til regulering af vandløbet.

Projektet har været sendt i for-høring og Sæby Sportsfiskerklub har indsendt et høringssvar. Kommunen er enig med Sæby Sportsfiskerklub om, at der ikke er tale om ordinær vedligeholdelse. Derfor kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven og en tilladelse efter vandløbsloven. Kommunen har mulighed for at meddele de nødvendige tilladelser og dispensationer. Kommunen er enig med Sæby Sportsfiskerklub om, at det ikke er nødvendigt at gennemføre vedligeholdelsen af hensyn til overholdelsen af regulativet.

Ikke omfattet af krav om miljøvurdering
Det er kommunens vurdering på baggrund af en screening af projektet, at en ekstraordinær grødeskæring ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Kommunen begrunder afgørelsen med, at grødeskæringen ikke medfører varige eller betydelige ændringer af tilstanden af vandløbet. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, hvor der er et forbud mod at ændre tilstanden af vandløbet.

Rørskoven langs den nordlige brink er kommet efter 2002. Det kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 at lave en ekstraordinær grødeskæring.

Det er kommunens vurdering, at der foreligger særlige omstændigheder i denne sag. Rørskoven har tidligere været holdt nede gennem den sædvanlige vedligeholdelse af vandløbet. Kommunen har derfor valgt på opfordring fra særligt beboerne omkring vandløbet at genoptage den praksis.

Det er kommunens vurdering, at en ekstraordinær grødeskæring ikke er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området, da påvirkningen er meget lokal og grøden opsamles ved vandmøllen. Dette skal ses i henhold til Natura 2000-områder.

Det er derfor kommunens samlede vurdering, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte.

Link til hele reguleringstilladelsen, Sportsfiskerklubbens kommentarer samt kortskitse over områderne for grødeskæring:
https://frederikshavn.dk/media/10919/20-april-2019-reguleringstilladelse.pdf

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......