d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Farvel til to afdelingsledere på skoleområdet

16. marts 2019 - kl.0:19 - af:

Saebygaardskolen_600x250

Børne- og Ungdomsudvalget tager hvert år i marts stilling til rammerne for det kommende skoleårs planlægning og de ændringer i serviceniveau det eventuelt medfører. Skoleårets planlægning tager udgangspunkt i det politisk fastsatte serviceniveau samt budgettildelingen til skoleområdet i forhold til budgettet for 2019.

Skolernes ressourcetildeling til undervisning går til at varetage almenundervisningen, sikre den understøttende undervisning, lave holddeling og sørge for særlig støtte og specialundervisning – herudover også timer til skolerne, til ledelse, aldersreduktion for lærere og inklusionstiltag.

Skoleårets planlægning beregnes ud fra 4.967 elever i de almene klasser og 282 elever visiteret til specialklasser pr. den 14. februar 2019. Det indgår også i tildelingen, at nye elever til 0. klasse indskrives i tre ”rul”, til august 2019, til december 2019 og til april 2020. I forhold til elevtallet pr. 1. september 2018 (indeværende skoleår) svarer det til et fald på 94 elever i almenklasser og et fald på 26 elever i specialklasser.

Den økonomiske ramme for skoleåret 2019/2020 er godt 226 mio. kr. Ændring i demografien er indregnet i denne ramme. I forhold til det politisk bestemte serviceniveau og ovennævnte elevtal er finansieringsbehovet godt 233 mio. kr. Planlægningen viser således en manglende finansiering på 7 mio. kr., set i forhold til nuværende serviceniveau.

Specialområdet dyrere
Den manglende finansiering skyldes hovedsageligt to områder: betaling til andre kommuner – det specialiserede område, hvor udgiften er steget ca. 4 mio. kr. De øgede udgifter kom primært i den sidste halvdel af 2018, grundet Center for Families øgede antal af anbringelser uden for kommunen. På specialområdet i egen kommune er udgiftsniveauet steget med ca. 3 mio. kr. mere end forventet.

Der er som sådan sket et fald i antallet af elever på området, men faldet er ikke så stort, som den demografiske udvikling kunne forudsætte. Desuden sker der en udgiftsforskydning fra billigere tilbud over mod dyrere tilbud. Visitationen til det specialiserede område foregår i februar måned, hvorefter det samlede finansieringsbehov kendes.

For at sikre budgetoverholdelse foreslår Center for Børn og Skole at indarbejde den manglende finansiering i skoleårets planlægning inden for skoleområdet. Det betyder bl.a., at der lægges op til at sige farvel til 2 skoleafdelingsledere, der vil ”indbringe” 1,2 mio. kr.

Brug af de frigjorte timer, som en ny aftale på folkeskoleområdet giver ved at undervisningstiden reduceres med 2 1/4 time pr. klasse. Det giver besparelse på 2.365.561 kr. i Frederikshavn Kommune.

Øget inklusion med flere elever i normalklasser
Det specialiserede område skal nedbringe udgifterne med 3,5 mio. kr. henover skoleåret 2019/2020. Dette kan ske både gennem mindre betalinger til det specialiserede område i andre kommuner, gennem øget inklusion på almenområdet og gennem strammere styring af udgifterne til specialklasseområdet.

Andre besparelser kan yderligere komme på tale med reduktion af timer pr. elev på både almen og specialområdet. For hver halve time, der reduceres, svarer besparelsen til 691.000 kr. ved det forventede elevtal i almenklasser og tilsvarende 200.000 kr. ved det forventede antal elever i specialklasser i skoleåret 2019/2020 – i alt 891.000 kr.

Det kan være en reduktion af timer pr. elev på almenområdet alene. For hver halve time, der reduceres her, svarer besparelsen til 691.000 kr. ved det forventede elevtal i skoleåret 2019/2020.

Lærerne kan arbejde 15 timer mere om året
Endvidere kan der blive tale om en opskrivning af lærernes undervisningsandel, så den enkelte lærer underviser mere. En besparelse på 2 mio. kr. svarer til, at hver lærer skal undervise 15 timer mere om året.

Beslutningen om finansieringsmulighederne har påvirkning på det politisk besluttede serviceniveau. Når prioriteringen er besluttet, vil skoleårets planlægning kunne holde sig inden for de overordnede budgetrammer for skoleområdet. Skolerne forventes derfor at kunne budgetoverholde både i 2019 og i 2020.

Forud for mødet havde børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstillet, at Børne- og ungdomsudvalget dels godkendte den foreslåede finansiering fra Center for Børn og Skole og dels godkendte rammerne for planlægning af skoleåret 2019/2020.

Et flertal af udvalgets medlemmer godkendte indstillingen, som alt andet lige næsten med sikkerhed vil kunne vurderes til at ville betyde reduktion og serviceforringelser.

Venstre kunne ikke tiltræde, men ønsker en servicerammeudvidelse på 2,9 mio. kr. – resten henvises til budgetlægningen. SF kan ikke tiltræde finansieringsmuligheden om frigjorte midler ved nedskæring i timetallet.

Udvalget har 7 medlemmer. Formand er Anders Brandt Sørensen (A). Af øvrige socialdemokrater består udvalget af Erik Kyed Trolle, Irene Hjortshøj, Helle Skovgaard Mortensen og Almina Nikontovic. Venstre har Asger Møller Mortensen i udvalget, og SF har Christina Lykke Eriksen.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......