d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Er et nyt byggemarked på vej til Sæby?

1. februar 2019 - kl.1:08 - af:

Byggemarked_600x250

I hvert fald er der på dagsordenen for næste møde i Plan- og Miljøudvalget den 5. februar et punkt med ansøgning om tilladelse til at gå i gang med planer om opførelse af, hvad der skitseres som et byggemarked.

Det er DevelopNord ApS, som på vegne af ejeren af ejendommen matr. nr. 25 df Toftlund, Volstrup – beliggende Aalborgvej 100 i Sæby, anmoder om, at Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel ændres, så der på ejendommen kan etableres en butik (et byggemarked), der forhandler pladskrævende varer.

Placeringen er således over for det eksisterende byggemarked Bygma. Navn på byggemarkedet fremgår endnu ikke af dagsordenen eller dens bilag.

Det er planen, at butikken får et bruttoetageareal på 833 m2 og en varegård på 800 m2, hvoraf 200 m2 overdækkes, en lukket affaldsgård på 100m2 samt et overdækket udstillingsareal på 50 m2.

Arealet, som ifølge Kommuneplan 2015 ligger i landzone, er uplanlagt, men ligger i umiddelbar tilknytning til Aalborgvej, mellem de to rammeområder: (erhvervsområde Pernille Oxes Vej – byzone), der er udlagt til lettere industri-, lager-, værksteds- og servicevirksomheder med mulighed for salg af egne produkter og (et erhvervsområde ved Vandløsvej – landzone), der er udlagt til erhvervsområde med mulighed for bl.a. butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper.

Da arealet i dag ikke er udlagt som et rammeområde i Kommuneplanen, skal området udlægges, før det kan lokalplanlægges og tages i brug. Det anbefales, at udlægge arealet til erhvervsformål med mulighed for butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper.

DevelopNord ApS anmoder om igangsætning af lokalplan alene for det areal, der er nødvendig til den ønskede butik, herunder to vejadgange direkte fra butikkens færdselsarealer til Aalborgvej samt kommuneplantillæg for et større areal.

Arealet vil udgøre ”facadearealet” for et større erhvervs-/butiksområde mellem Aalborgvej og Otto Bannersvej, der vejforsynes fra Aalborgvej. Derfor peges der i dagsordenen på, at ansøger bør foranstalte, at der som grundlag for lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes trafiknotat, der sikrer en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling til det samlede erhvervs- og butiksområde.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at det meddeles ansøger, at der kan arbejdes videre med projektet, herunder igangsætning af en foroffentlighedsfase, som skaber mulighed for at ændre planlægningen for arealet i Sæby, så der kan etableres en butik, der forhandler pladskrævende varer.

Link til kortskitse m.v. side 306-311:
https://frederikshavn.dk/umbraco/Surface/LocalEsdhPdfSurface/GetAgendaPdf?commId=Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%202018-2021&date=05-02-2019%2015.00%20-%2019.00&fileName=Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst: Per Rye

Byggemarked_tegning Byggemarked

En kommentar til: “Er et nyt byggemarked på vej til Sæby?”

  1. Mark den: 1 februar - 2019 06:36

    Nu ved jeg ikke noget om hvilket byggemarked der er planer om at der skal være der hvis det bliver til noget. Men tidligere har jeg læst at Jem og Fix haft planer om at komme til Sæby og gerne overfor Bygma. Men om det er Jem og Fix eller en anden kæde som har planer om at komme til Sæby ved jeg ikke.

Skriv en kommentar......