d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Debatoplæg om nye områder for byvækst

6. januar 2019 - kl.5:11 - af:

IMG_Frederikshavn_Raadhus_600x250_5036 (1)

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 8.maj 2018 at igangsætte en planlægning for nye bolig- og erhvervsområder i kommunen. Eksisterende bolig- og erhvervsområder er udpeget i Kommuneplan 2015, og der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for at udlægge nye områder.

På det forestående møde i Plan- og Miljøudvalget den 8. januar vil udvalget drøfte et debatoplæg for de fremtidige muligheder og den fremtidige planlægning.

Planlægningen blev i sin tid igangsat på baggrund af en henvendelse fra Sæby Erhvervsforening, der påpeger et behov for nye erhvervsområder i Sæby.

Desuden har kommunen modtaget ønsker fra 2 private lodsejere og investorer, der ønsker at inddrage 2 nye, større områder til boligformål ved Suderbovej og Flade Kirkevej i Frederikshavn.

For at kvalificere vurderingen af behov og optimal beliggenhed af nye bolig- og erhvervsarealer har der været afholdt møder med kommunens 3 erhvervsforeninger, Erhvervshus Nord samt lokale og udefrakommende ejendomsmæglere.

Forskellige behov
På baggrund af disse dialoger er de foreløbige konklusioner:

  • I Skagen er der et begrænset behov for at supplere de eksisterende erhvervs- og boligarealer med nye områder for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel.
  • I Sæby er der efterspørgsel efter nyudlagte erhvervsarealer, gerne i nærheden af de eksisterende erhvervsområder. Der er desuden behov for at få de boligområder, som allerede er udpeget i kommuneplanen, lokalplanlagt og byggemodnet.
  • I Frederikshavn er der stort set udlagt tilstrækkelige boligarealer i forhold til den forventede udvikling. Der kan dog være behov for at vurdere, om de allerede udlagte boligarealer er tilstrækkelig attraktive, eller om de skal tages ud til fordel for nye, der er bedre placeret i forhold til skoler, fritidsinteresser, infrastruktur m.m. Med hensyn til erhvervsarealer er der ikke behov for store nyudlæg. Ligesom med boligarealerne kan det overvejes at udtage dele af eksisterende erhvervsarealer til fordel for andre, der ligger bedre placeret især i forhold til infrastruktur.
  • Der kan i mindre omfang være behov for nyudlæg af mindre erhvervs- eller boligområder i kommunens øvrige byer.

Debatoplæg
På baggrund af disse foreløbige konklusioner er der udarbejdet et debatoplæg, som igangsætter planlægningen af nye erhvervs- og boligområder.

I debatoplægget peges der på, hvor nye erhvervs- og boligområder kan udlægges, og hvilke områder der eventuelt kan udtages af kommuneplanen for at afpasse størrelsen af det samlede areal med det fremtidige behov. Overvejelser om den fremtidige anvendelse af området ved Suderbovej og Flade Kirkevej indgår i debatoplægget.

Hvis der i debatfasen kommer bemærkninger, som kan medføre, at dele af planlægningen må opgives eller ændres væsentligt, vil disse blive forelagt politisk, inden udarbejdelsen af planforslaget påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslaget.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget igangsætter debatfasen ved at fremlægge debatoplæg i 4 uger fra primo februar 2019.

Tekst: Per Rye

Skriv en kommentar......