d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Stram økonomi bag budgetforliget for 2019

13. september 2018 - kl.8:18 - af:

Foto: MickAnderson.DK

Budgetforliget blev onsdag aften indgået af et samlet Regionsråd. Økonomiaftalen for 2019 gav Region Nordjylland et råderum på ca. 80 mio. kr., hvoraf de 75 mio. kr. allerede var dedikeret til forventede stigninger i medicinudgifterne. Derudover har der været behov for at lave omprioriteringer i størrelsesordenen 120 mio. kr. for også at kunne finansiere nye tiltag.

– Det har gjort det svært at få enderne til at nå sammen, for der er ingen tvivl om, at økonomien er vores største udfordring, men det glæder mig at et samlet regionsråd har taget ansvar, siger Ulla Astman.

For forligspartierne er det vigtigt, at de økonomiske midler går direkte til patienternes behandling. Man har derfor valgt at finde nogle af de nødvendige besparelser på bl.a. patienternes befordringsgodtgørelse og administration.

Fælles løsninger for bedre sundhed
Forligets overskrift, ”fælles løsninger for bedre sundhed”, signalerer en tro på, at fælles løsninger på tværs af hospitaler, de nordjyske kommuner og almen praksis kan være med til at sikre fortsat udvikling omkring kvalitet, tilgængelighed og bedre ressourceudnyttelse.

– Dermed kan vi løfte udviklingen af ”det nære sundhedsvæsen” til nye højder. Vi er allerede godt i gang med at sætte strøm til flere løsninger, der flytter sundhedsvæsnet tættere på den enkelte patient. I 2019 forstærker vi indsatserne, blandt andet med ansættelse af sygeplejersker, som skal sikre smidige overgange i patientforløbene mellem hospital, kommuner og almen praksis, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Tiltag for at reducere overbelægning
Et af de områder, hvor der sættes midler af til en fælles løsning er indenfor det akutte/medicinske område, hvor der har været en uhensigtsmæssig høj belægning. Derfor afsættes der midler til at øge normeringen på de akutte og medicinske områder på hospitalerne, som er særligt presset. Derudover etableres der en fælles regional visitation af akutte patienter.

– Vi har forhåbninger til, at disse tiltag kan skabe endnu bedre rammer for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af regionens samlede sengekapacitet, ligesom der for almen praksis er sikret én indgang, når patienter skal indlægges, siger Ulla Astman.

Fremskyndet samling af nyt universitetshospital
Forligspartierne har aftalt at investere 0,5 mia. kr. fra 2019-2025 på en fremrykning af udflytningen af en række funktioner fra det nuværende Aalborg Universitetshospital til det nye hospital i Aalborg Øst.

– Allerede under projekteringen af byggeriet var det et stort ønske at rykke alt på samme tid, hvilket vi ikke fik lov til. Fremrykningen vil bidrage til både mere sammenhængende patientforløb og bedre vilkår for personalet, ligesom det bliver muligt hurtigere at afhænde de nuværende matrikler, siger Ulla Astman.

Forligspartierne har også taget en vigtig beslutning vedrørende investeringen i en ny elektronisk patientjournal (EPJ), da den nuværende snart skal udskiftes. De anbefaler at udnytte en option på at anskaffe det samme system, som Region Syddanmark har købt, og som Region Midtjylland allerede benytter. Det sikrer, at hele Vestdanmark hviler på det samme grundlag i forhold til hospitalernes kernesystemer indenfor IT. Der er afsat 50 mio. kr. fra 2020-2022.

Derudover er der også fundet penge i 2019 til at fastholde den akutlægebil i Hjørring, som der ellers ikke var finansiering til fra Sundhedsministeriet efter etableringen af den fjerde akutlægehelikopter.

Ekstra midler til Psykiatrien
Et af de øvrige tiltag på sundhedsområdet er prioriterede midler til Psykiatrien, som bl.a. skal gå til at øge normeringen i den højintensive behandling. Ligesom der er behov for at styrke indsatsen for børn og unge med alvorlig psykisk sygdom, som kan have behov for indlæggelse. Derfor etableres et akut udgående team, som kan være med til at styrke indsatsen før, under og efter en indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

– Opprioriteringen af Psykiatrien er strengt nødvendig, og vore prioriteringer falder også i tråd med hensigterne i økonomiaftalen med regeringen. Det glæder mig, at vi kan løfte indsatsen for nogle af de svageste borgere i regionen, siger Ulla Astman.

Prioriteringer inden for regional udvikling
I budgetforliget er der en ambition om i højere grad at samtænke regionens innovationsindsatser på såvel sundhedsområdet som det regionale udviklingsområde.

– Vi tror på, at vi herigennem kan løfte såvel de innovative indsatser samt styrke vores målsætninger om øget digitalisering på sundhedsområdet, siger Ulla Astman.

Region Nordjylland vil fortsætte arbejdet med at sikre kvalificeret arbejdskraft i et tæt samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner og virksomheder og har sat 15 mio. kr. af til dette. Blandt andet skal der arbejdes på at få flere unge til at vælge en teknisk- og naturvidenskabelig uddannelsesretning, samt laves en særlig indsats for at forbedre og tiltrække flere til Sosu-uddannelsen for at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til pleje- og ældresektoren.

Region Nordjylland er Danmarks eneste klimaregion, og der er sat 5 mio. kr. af, som skal bidrage til på sigt at gøre Nordjylland til Danmarks grønneste region.

– Vi skal have udviklet en ambitiøs klimahandlingsplan for vores egen butik. Derudover skal vi fortsat arbejde sammen med eksterne partnere om analyser, konferencer og forsøgsprojekter, der kan vise nye veje på klimaområdet, siger Ulla Astman.

Yderligere oplysninger
Bag budgetforliget står alle partier i Regionsrådet.

Budgetforliget er vedhæftet.

Budgettet 2. behandles i Regionsrådet tirsdag 25. september.

Nøgletal:

Budgettet til sundhedsområdet udgør ca. 11,7 mia. kr.
Budgettet til det specialiserede socialområde udgør ca. 0,3 mia. kr.
Budgettet til Regional Udvikling udgør ca. 0,7 mia. kr.

Skriv en kommentar......