d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Står Hørby Kro over for nedrivning?

11. august 2018 - kl.0:28 - af:

Hoerby_hotel

Hørby Kros dage kan være talte. Plan- og Miljøudvalget skal på udvalgets næste møde den 14. august tage stilling til en ansøgning om nedrivning.

Ejer begrunder ansøgningen med, at den tidligere kro og sidebygningen er meget forfaldne, og der gennem længere tid er begået hærværk.

Ejer havde ved købet af ejendommen planer om renovering af bygningerne, men må erkende, at det med nuværende udviklingsmuligheder ikke er økonomisk bæredygtigt. Området har desuden ikke investors fokus længere.

Efter nedrivning af bygningerne vil grunden stå ubebygget hen, indtil der findes en køber, som ser muligheder i ejendommen. Ejeren har ansøgt Frederikshavn Kommunes Pulje til landsbyfornyelse om midler til nedrivning af bygningerne og ser gerne hjælp til en nedrivning hurtigst muligt. Hvis Frederikshavn Kommune har ønske om at overtage ejendommen, ser ejeren meget positivt på det.

Opført i 1898 – med bevaringsværdi
Bygningerne, der er opført i 1898, er såkaldt SAVE-registreret i 2013. En bygning er vurderet med bevaringsværdi 4, en anden vurderet med en bevaringsværdi 7. Bevaringsværdien gives efter en helhedsvurdering, hvor bl.a. kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og vedligeholdelsesstand indgår. Bygninger med høj bevaringsværdi får karakteren 1. Bygninger med lav bevaringsværdi får karakteren 9.

Nedrivningen af bevaringsværdige bygninger reguleres af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Efter lovens bestemmelser må en bygning med bevaringsværdien 1-4 ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og relevante høringsparter har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til nedrivningen, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens vil nedlægge forbud mod nedrivningen.

Museum imod nedrivning
Nordjyllands Kystmuseum anbefaler, at der ikke gives tilladelse til nedrivning af ejendommen. Det er Kystmuseets vurdering, at bygningen fremstår original og med mange velbevarede kvaliteter i sit udtryk. Bygningen har som kro/hotel i stationsbyen en særlig central plads i byens samlede kulturmiljø, hvor netop de røde teglstensbygninger som f.eks. station og hotel udgør vigtige og meget typiske elementer i industrialiseringens stationsbyer, der opstod i oplandet i takt med jernbanens udbredelse.

I den samlede bevaringsvurdering tæller den arkitektoniske, den kulturhistoriske og den miljømæssige vurdering højere end originalitet og tilstand. Det er Fagcentrets vurdering, at selvom bygningerne i dag måske er i en ringere vedligeholdt stand end ved SAVE-registreringen, er dette i sig selv ikke et argument for at tillade en nedrivning.

Fine murværksdetaljer
Bygning nr. 1 vurderes som velproportioneret, har mange fine murværksdetaljer udført i specialsten og præstøbte elementer, men er, foruden den skæmmende sidebygning, tilført et uoriginalt tag med udhæng og bølgeeternitplader samt uoriginale døre og vinduer. Det kan genoprettes, hedder det. Bygningen bidrager positivt til bygningsmiljøet i Hørbys ”hovedgade” og indgår i en sammenhæng med de omkringliggende bygninger. Rives bygningen ned, forsvinder for stedse krobygningen som det kulturhistoriske vidnesbyrd.

Vil forfald skæmme gaden?
Trods dette er det Fagcentrets vurdering, at bygning nr. 1 ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud efter planloven mod nedrivning og efterfølgende udarbejdelse af bevarende lokalplan.

Det vides ikke, om der findes en køber, der både vil og kan rette op på den manglende vedligeholdelse og de uoriginale bygningsdele. Bygningen vil, efter al sandsynlighed, blot forfalde yderligere og fortsat skæmme hovedgaden i Hørby.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget godkender, at der ikke nedlægges forbud mod nedrivningen af bygningerne. Nu må det så vise sig, om politikerne nikker ja til en nedrivning eller ønsker den gamle hotelbygning bevaret som et vidnesbyrd på fortiden.

Tekst: Per Rye

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion