d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Forslag til lokalplan for Grønnevænget i Sæby

11. juli 2018 - kl.0:03 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_2-1

Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg har vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan for tæt-lav bebyggelse på et ubebygget grønt areal på Grønnevænget i Sæby til offentlig debat.

Planforslagene er udarbejdet for at skabe mulighed for at kunne opføre eller indrette i alt 8 tæt-lave boliger. Boligerne kan opføres i 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, og de skal placeres inden for nærmere angivet byggefelter.

Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget. Den planlagte anvendelse vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af ”Lov om miljøvurdering”.

Bebyggelsen skal udføres med facadeplade, blankt murværk eller fremstå med vandskurede eller pudsede vægge, som er kalket eller malet sort, hvid eller i farver inden for jordfarveskalaen. Taget skal udføres med en hældning på mellem 20 og 50 grader og udføres i tagsten af tegl eller beton, zink, skifer eller tagpap.

Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til 100 % af etagearealet. Opholdsarealet kan etableres som privat og fælles opholdsareal. Mindst 10 % af opholdsarealet skal således etableres som fælles opholdsareal og hver bolig skal have adgang til mindst 30 m² privat opholdsareal i tilknytning til boligen.

Det nærmeste ammoniakkøleanlæg er beliggende ved Danish Crown 440 m fra lokalplanområdets afgrænsning mod nordvest. Den maksimale konsekvensafstand er 460 m og strækker sig således ca. 20 meter ind i lokalplanområdet. Frederikshavn Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen hørt risikomyndighederne, som er Miljøstyrelsen, Nordjyllands Beredskab og politiet. Ingen af risikomyndighederne har bemærkninger til lokalplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan. Lokalplanområdet har derfor tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem.

Interne veje udlægges med en bredde på mindst 7,5 m og en kørebanebredde på mindst 5,5 m. Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen, skal kørebanen være mindst 7 m. Til hver bolig skal der udlægges areal til minimum 1,5 parkeringsplads; af disse skal et passende antal parkeringspladser anlægges som handicappladser. Det interne vej- og parkeringsareal forbindes med boligbebyggelsen via interne stier. Interne stier udlægges som minimum 1,5 m brede stier.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er senest den 27. juli.

Link til hele lokalplanen:
https://dokument.plandata.dk/20_9433510_1530186012503.pdf

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion