d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"TU fik orientering om faunapassage ved vandmøllen

12. april 2018 - kl.0:08 - af:

saeby vandmølle feb 17_600x250

Teknisk Udvalg fik på udvalgets seneste møde en orientering om faunapassageprojekt ved Sæby Vandmølle.

Af referatet fra mødet fremgår det, at Teknisk Udvalg har ønsket en orientering om mulighederne for at gennemføre et faunapassageprojekt ved stemmeværket ved Sæby Vandmølle.

Baggrunden for at gennemføre et projekt findes i medfør af Miljømålsloven, hvorefter kommunen er forpligtiget til at arbejde for at sikre passage for vandløbets dyreliv. Projektet er omfattet af gældende plangrundlag, som er Vandområdeplan 2016-2021. Inden for denne periode skal der findes en løsning, hvis det er teknisk muligt, og hvis en sådan kan gennemføres inden for en økonomisk ramme, som staten vurderer omkostningseffektiv.

Der har igennem de sidste mange år været gennemført flere undersøgelser af mulighederne for at skabe en effektiv faunapassage.

2 forslag i spil
Der er aktuelt 2 projektforslag i spil. Det ene er et skitseprojekt, som Sæby Sportsfisker Klub har udarbejdet sammen med DTU Aqua. Det andet projekt er udarbejdet på eget initiativ af en borger fra Sæby, hvis forældre er bredejere i Pindborggade.

Hjemlen til at gennemføre et projekt findes i Vandløbsloves § 37.

Heraf fremgår bl.a., at for at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen.

Vandløbsmyndigheden afholder udgifterne ved restaureringer. Miljø- og fødevareministeren kan inden for rammerne af de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, yde tilskud til gennemførelse af restaureringsprojekter.

Klagesager og modstand kan forventes
Foranstaltninger kan ikke gennemføres, hvis væsentlige kulturhistoriske interesser tilsidesættes. Enhver, der lider tab ved en foranstaltning, har ret til erstatning.

Miljø- og fødevareministeren fastsætter nærmere regler om foranstaltninger, herunder om samarbejdet mellem vandløbsmyndighederne, om deres samarbejde med andre myndigheder, om offentlighedens medvirken og om tilskudsordningen.

For at en restaureringssag kan iværksættes, skal der træffes en beslutning af Byrådet, hvor man tilkendegiver, at man vil gennemføre en sag. Det må forventes, at der vil være modstand på gennemførelse af et projekt, og at der vil blive kørt klagesager imod gennemførelse af et projekt. Det må forventes, at der vil blive rejst erstatningskrav fra beboere i området og fra møllejerne.

Link til hele referatet, hvor der i bilaget er udarbejdet fordele og ulemper ved projekterne:

https://frederikshavn.dk/media/2106/4_apr_tu_090418_referat-med-bilag.pdf

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......