d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Fjernelse af spærring ved Sæbygaard Dambrug

14. marts 2018 - kl.6:20 - af:

Bilag 1.2_Detailprojekt og arbejdsbeskrivelse_Fauna passage ved

Frederikshavn Kommune har givet tilladelse til fjernelse af en spærring ved Sæbygaard Dambrug efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven med henblik på ændring ved dambruget ud for ejendommene Sæbygårdvej 54 og 60.

Tilladelsen er meddelt på vilkår om, at projektet gennemføres i henhold til beskrivelsen i detailprojektet. Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kræver tilladelser eller dispensation fra anden lovgivning.

Indsatsen består i fjernelse af en opstemning ved dambruget og udligning af en faldhøjde på ca. 2,5 m over en gammel fisketrappe. Styrtet udlignes ved etablering af et ca. 525 m langt omløbstryg.

Projektet har været i høring i 8 uger. Kommunen har modtaget to høringssvar; ingen af disse har givet anledning til projektændringer.

Vandløbet Sæby Å er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Det er kommunens vurdering, at den planlagte indsats vil forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløbene for fisk, planter og smådyrsfaunaen. Kommunen meddeler derfor tilladelse efter vandløbslovens § 37 til at gennemføre projektet som ansøgt.

Beskyttet natur
Tilstanden i vandløbet bliver forbedret med projektet. Den gamle kanal til indtag af vand har nærmest karakter af mose i dårlig tilstand. Der er ikke yderligere beskyttet natur i området. Der er opstrøms beskyttet mose og eng. Mosen og engen bliver ikke påvirket af projektet.

Det vurderes derfor at være naturforbedrende for arealet at genslynge vandløbet henover fiskedammene. Samlet set vurderes projektet at få en neutral, positiv påvirkning af naturtilstanden i området, og kommunen meddeler derfor dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til projektet.

Nærmeste Natura 2000-område ligger omtrent 2,5 km øst for projektområdet. Derfor vurderes projektet ikke at påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000- området.

Tilladelsen er gældende i 3 år. Kommunens afgørelse kan påklages via klageportalen senest den 2. april 2018.

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion