d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Det Grønne Råd skal udvikle natur- og miljøinteresser

29. januar 2018 - kl.14:59 - af:

frederikshavn_kommune_raadhus_6

Det Grønne Råd i Frederikshavn Kommune er et rådgivende forum for udvikling og idéudveksling mellem friluftsinteresser, grønne organisationer, kommunen, landbruget og andre interessenter.

Det Grønne Råds Vision er at samle grønne organisationer med det formål at diskutere og udvikle natur- og miljøinteresser samt friluftsliv i Frederikshavn Kommune.

Siden etableringen af den nuværende storkommune i 2007 har der i hver byrådsperiode været etableret et kommunalt Grønt Råd. Rådet er oprindeligt en videreførelse af det amtslige Grønne Råd. Ved nedlæggelsen af amterne blev Frederikshavns Kommune samt en række lokale grønne organisationer enige om, at det ville være relevant at etablere et forum, hvor man kan mødes og drøfter forhold vedrørende natur, miljø og friluftsliv.

Der er udarbejdet et revideret kommissorium. Plan- og Miljøudvalget har bemyndigelsen til at ændre og godkende det vedlagte kommissorium. Center for Park og Vej og Center for Teknik og Miljø yder sekretærbistand til rådet.

Der skal vælges et par kommunale medlemmer af rådet. Derfor er sagen sat på dagsordenen for Plan- og Miljøudvalgets møde tirsdag eftermiddag.

I henhold til kommissoriet er formanden for Plan- og Miljøudvalget (i denne byrådsperiode Mette Hardam (V)), født medlem af Det Grønne Råd. Herudover vælger udvalget endnu et medlem som formand for rådet.

Naturråd
Desuden skal Plan- og Miljøudvalget se på nedsættelse af et midlertidigt naturråd i perioden 15.januar – 15.juli 2018. Dette udvalg skal hjælpe kommunen med at udpege områder til Det Grønne Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort skal indarbejdes i kommuneplanen og kan anvendes som grundlag for prioriteringen af kommende naturindsatser. Det kan f.eks. være at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

Frederikshavn Kommune deler naturråd med Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommuner. Hjørring Kommune varetager sekretariatsfunktionen. Frederikshavn Kommune samt de øvrige kommuner, der ikke har sekretærrollen, har en observationsplads i naturrådet og deltager med en repræsentant på naturrådets møder.

Naturrådet består af en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, som varetager henholdsvis natur-, miljø-, frilufts- og erhvervsinteresser. Rådet består af 20 medlemmer, og alle, der har ønsket at deltage i rådet, er optaget som medlemmer.

Med den brede sammensætning af Naturrådet er der mulighed for at skabe et samarbejde på tværs af fagområder og interesser.

Målet er at få medlemmerne til at indgå et forpligtende samarbejde og bidrage med et fælles forslag som alle kan se sig selv som en del af. Naturrådet har en rådgivende funktion, men ingen myndighedsbeføjelser, og rådet har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.

Tekst af Per Rye

 

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion