d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Ny kommunal forkortelse: NUZ – ”nærmeste udviklingszone”

11. januar 2018 - kl.17:01 - af:

saebygaardskolen_600x250

En ny forkortelse i den kommunale praksis lanceres nu: ”NUZ”, som står for ”nærmeste udviklingszone”.

Der er tale et skoletilbud, hvor elever med opmærksomheds- og/eller kontaktvanskeligheder inkluderes i almene klasser. I projektet ønskes det undersøgt, hvorvidt elever med opmærksomheds- og eller kontaktvanskeligheder kan opnå fagligt og socialt udbytte af at være inkluderet i et alment undervisningstilbud, og om elever fra almenområdet kan opnå bedre forståelse for andre børns udfordringer.

Desuden indgår i planlægningen også et begreb, der lanceres som ”et fælles mind-set”.

Det er et af 4 projekter, som er sat på dagsordenen den 16. januar for Børne- og Ungdomsudvalgets første møde i den nye byrådsperiode. Hele punktet drejer sig om projekter på specialundervisningsområdet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at der skulle findes en besparelse på specialområdet på 2 mio. kr. årligt. Besparelsen skulle effektueres fra skoleåret 2017-18 med 5/12 af beløbet i 2017 og med fuld effekt i 2018 og overslagsårene.

Styregruppes arbejde
Skole- og Dagtilbudschefen nedsatte en styregruppe, som skulle komme med forslag til, hvordan besparelsen kunne udmøntes. Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra distriktsskolelederne, distriktsleder fra dagtilbud, afdelingslederne, PPR-medarbejderne, medarbejdere fra Økonomicenteret, Center for Børn og Skole samt repræsentanter fra de faglige organisationer. Styregruppens anbefaling var, at besparelsen i første omgang skulle tages som en rammebesparelse på specialklasserne for at få tid til at finde kvalificerede forslag til en besparelse på området.

I den mellemliggende periode er der arbejdet med at finde nye veje at gå i forhold til specialtilbuddene i Frederikshavn Kommune. Der har i Styregruppen været enighed om, at inklusion i udgangspunktet skulle være omdrejningspunktet i arbejdet med elever med faglige, sociale og trivselsmæssige problemer – dog med erkendelsen af, at ikke alle elever kan modtage undervisning i et alment skoletilbud.

Styregruppen peger på, at en overordnet indsats skal understøtte, at der bliver et fælles ”mind-set” og en fælles viden og forståelse af inklusion hos alle medarbejdere og forældre.

Frederikshavn kendt som inkluderende kommune
Desuden er der en grundlæggende tanke om, at de ændringer, der skal ske på specialområdet, skal gøre Frederikshavn Kommune kendt som en inkluderende kommune, hvor flest mulige elever går i skole i eget nærmiljø.

Med disse betragtninger for øje er der nu udarbejdet forslag til 4 projekter, som kan være med til at indfri ovenstående vision.

Fælles for de 4 projekter er, at der i første omgang ikke er økonomiske gevinster at hente. Derfor anbefaler skole- og dagtilbudschefen, at den nuværende rammebesparelse på 2 mio. kr. fortsættes. Der vil løbende blive fulgt op på projekternes resultater.

Projekterne handler først og fremmest om nye måder at fastholde flere elever i de almene klasser. På langt sigt vil det formodes at give færre elever til specialtilbuddene, og fra kommunal side håber man på denne måde at finde besparelserne.

Tydelige læringsmål
Det andet af de 4 projekter gælder ”tydelige læringsmål” for elever i almene klasser med særligt fokus på elever med indlæringsvanskeligheder. Man ønsker at undersøge, hvordan tydelige, differentierede læringsmål og en systematisk opfølgning kan fastholde eleverne i de almene klasser og påvirke elevernes kompetencer inden for læring, trivsel og selvledelse.

”Den gode overgang fra dagtilbud til skole for børn, der har støttetimer i børnehaven” er det tredje projekt. Her ønsker man at undersøge muligheden for, at elever med støtte i børnehaven kan fastholdes i et alment skoletilbud ved hjælp af støtte ved overgangen til skole.

Systematisk opfølgning
Endelig vedrører det sidste projekt ”Systematisk opfølgning på specialklasseelever med fokus på tilbagevenden til almenområdet”. Her ønsker man at have fokus på, at flere elever kan komme tilbage fra specialklasse til et alment skoletilbud ved hjælp af et udvidet samarbejde og en systematisk opfølgning.

Hvis man ønsker at læse mere om projekter og tankerne bag, kan dette link benyttes og derefter scrolle til side 47 og fremefter:
http://frederikshavn.dk/meetings/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget%202018-2021%20(%C3%85ben)/2018/16-01-18/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst af Per Rye

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion