d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Tilladelse til opførelse af læskur på Østervrå stadion

10. januar 2018 - kl.9:12 - af:

østervrå idræts og kultur_600x250

Frederikshavn Kommune har i henhold til Lov om planlægning (landzonetilladelse) den 9. januar givet tilladelse til opførelse af et 54 m2 stort læskur på adressen Bredgade 10 i Østervrå.

Det ansøgte læskur skal benyttes som læskur for Østervrå Stadions petanque-spillere og placeres langs den øst-vest-gående træbeplantning ved matriklens nordlige skel. Læskuret opføres i størrelsen 13,5 m x 4 m, med en højde på 2,4 m og med lukkede ender og bagside. Læskuret opføres uden vinduer.

Tilladelsen er dog ikke gældende, før klagefristen på 4 uger er udløbet.

Østervrå Stadions udearealer er ejet af Frederikshavn Kommune. Den del af matriklen, hvorpå læskuret opføres, er beliggende i landzone og udenfor åbeskyttelseslinjen. Østervrå Stadion er beliggende i udkanten af Østervrå by mellem villakvarter og det åbne land.

Området er i kommuneplanen udpeget til område til flersidig anvendelse. Det ansøgte forudsætter en landzonetilladelse efter planloven.

Læskuret vurderes ikke at påvirke området omkring Østervrå Stadion og de landskabelige værdier negativt og vil ikke være i strid med landzonebestemmelsernes formål.

Der er ikke foretaget nabohøring, da det er vurderet, at opførelsen af læskuret med den ansøgte placering er af underordnet betydning for naboejendommene.

Tekst af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion