d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Politisk udvalg ser på plan for nyt affaldsregulativ

6. december 2017 - kl.12:42 - af:

affaldscontainere_600x250

For nylig udsendte Forsyningen til borgerne rundt om i Frederikshavn Kommune information om et nyt affaldsregulativ. Heraf fremgik det, at man i foråret 2018 vil indføre en ny ordning for sortering af affald i husholdningerne, og at der samtidig vil være lagt op til tømning hver anden uge mod nu en gang ugentligt (med mindre andet er aftalt).

Informationen var sat på dagsordenen på det seneste møde i Plan- og Miljøudvalget. Forud for mødet havde kommunaldirektøren indstillet, at Plan- og Miljøudvalget sender regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald ud i offentlig høring med en høringsperiode på 4 uger.

Af referatet fra mødet lyder den lidt lakoniske politiske beslutning imidlertid: ”Plan- og Miljøudvalget konstaterer, at Forsyningen har orienteret borgerne om den fremtidige affaldssortering, inden nye affaldsregulativer har været i høring hos borgerne. Udvalget vil gå i dialog med Forsyningen, inden regulativerne sendes i høring den 8. januar 2018.”

Det er tilsyneladende faldet en del borgere for brystet, at der blot blev udsendt en ensidig information om, at tømningen ændres fra ugentlig til tømning hver anden uge. ”Hvad med ophobning af madaffald om sommeren?” har det noget uforstående lydt – også i henvendelser til avisen.

Borgernes rettigheder og pligter
Af sagsfremstillingen fremgår det, at Center for Teknik og Miljø i henhold til affaldsbekendtgørelsen fremlægger forslag til nye affaldsregulativer for henholdsvis husholdninger og erhverv til godkendelse. Regulativerne fastlægger borgernes og virksomhedernes rettigheder og pligter på affaldsområdet, og udstikker de nærmere retningslinjer for affaldsordningerne. Regulativerne er udarbejdet i samarbejde med Frederikshavn Affald A/S.

Standardregulativerne er beskrevet i affaldsbekendtgørelsen, og selve udarbejdelsen sker i databasen for Nationale Standard Affalds Regulativer – NSTAR. Når regulativerne er vedtaget, vil de være tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Udkastet til regulativ for husholdningsaffald er ændret med henvisning til indsamling af bioaffald ved husholdninger. Ordningen omfatter såvel by- som landområder. Sommerhuse, erhvervsejendomme, etagebyggeri samt helårshuse beliggende i sommerhusområder er i første omgang undtaget for ordningen. Ejendomme med beboelse i det åbne land, der pr. 1. januar 2000 var tilsluttet en privat anvisningsordning for dagrenovation (såkaldt ”Sæby-ordning”) er også undtaget. Ordning for haveaffald til afbrænding i en begrænset periode er tilføjet for beboelser i landzonen.

Udkast til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald skal i offentlig høring i 4 uger, men allerede inden denne høring er politisk vedtaget, har Forsyningen sendt information om ændringer, der af de foreliggende informationer nærmest kun kunne opfattes som allerede vedtagne.

Der kan læses mere om Forsyningen på http://www.forsyningen.dk/

Der kan læses udførligt om affaldsregulativer, skraldebil med 2 rum samt 2 beholdere til husstandene på dette linkg:

http://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%20(%C3%85ben)/2017/05-12-17/0Referat%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

og derefter scrolle til side 205-271

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion