d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Det nye byråd har konstitueret sig på alle poster

5. december 2017 - kl.9:25 - af:

byraadet_logo_1_600x250

Medlemmerne af det nye byråd har nu mødt hinanden, og man har konstitueret sig. Ved det konstituerende møde var socialdemokraten Jens Hedegaard Kristensen fraværende; i hans sted mødte Steen Jensen som suppleant.

Det har allerede tidligere stået klart og været offentliggjort, hvem der bliver borgmester samt 1. og 2. viceborgmester, og hvem der skal indtræde i de forskellige stående udvalg.

På det konstituerende møde var der andre punkter, der skulle besluttes. Ifølge Lov om kommunernes styrelse §32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af byrådets formand eller en af de 2 næstformænd i forening med en person, der er bemyndiget hertil af byrådet. Det blev besluttet, at der meddeles underskriftsbemyndigelse til kommunaldirektør Mikael Jentsch samt direktørerne Rikke Albrektsen, John Kristensen og Carsten Sand Nielsen.

Viceborgmester Bjarne Kvist (A) blev valgt som stedfortræder for borgmesteren til Kommunernes Landsforenings repræsentantskab.

Der skulle også vælges mindst 5 medlemmer til Grundlisteudvalget. Grundlisteudvalget vælger et antal personer til grundlisten, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen. Her kom også andre end byrådsvalgte i betragtning. Disse blev valgt: Yvonne Nordahn (A), Peder Key Kristiansen (A), Palle Thomsen (A), Danni Nikolajsen (A) samt Pia Karlsen (V).

Nordjyllands Beredskab og kredsråd for politiet
Til Nordjyllands Beredskab valgtes borgmesteren. Denne bestyrelse (den fælles beredskabskommission) sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler og består af de 11 nordjyske borgmestre samt politidirektørerne for Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.

Peter E. Nielsen (C) valgtes som stedfortræder for borgmesteren til kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Per Faurholt Jensen (A) blev udpeget til Fredningsnævnet, som behandler fredningssager og dispensation fra fredning. Jens Hedegaard (A) er suppleant.

Hegnssyn, mark- og vejfred
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombygning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse. Niels Christian Larsen (A) (bygningskyndig), Karl Falden (A) og Steen Jensen (A) valgtes med Claus Henrik Nedermark (A), Ole Bouet (V) (plantningskyndig) og Lars Mellemkjær (V) som stedfortrædere.

Der skulle også vælges 3 vurderingsmænd i henhold til Lov om mark- og vejfred. Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i Lov om mark- og vejfred. Ligeledes skulle der vælges 2 medlemmer til de statslige ekspropriations- og taksationskommissioner efter ekspropriationsprocesloven. Det besluttedes at udpege Kenneth Bergen (A) til Ekspropriationskommissionen og Bent H. Pedersen (A) til Taksationskommissionen. Til de kommunale taksations- og overtaksationskommission efter vejloven valgtes til Taksationskommissionen Per Kjærsgaard (A) og Peter Sørensen (V), mens Karl Falden (A) indgår i Overtaksationskommissionen. De pågældende skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg valgtes Per Faurholt Jensen (A). Valg af 1 byrådsmedlem samt 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab udmøntede sig i Anders Brandt Sørensen(A) med Brian Kjær (A) som stedfortræder.

3 byrådsmedlemmer samt 3 personlige stedfortrædere til Repræsentantskabet for HMN naturgas I/S gav dette resultat: Valgt blev Jens Hedegaard Kristensen (A), Erik Kyed Trolle (A) og Kenneth Bergen (A) med Bent H. Pedersen (A), Almina Nikontovic (A) og June Menne (A) som stedfortrædere. Selskabets formål er at forestå ledelse og drift af naturgasaktiviteter, herunder distribution af naturgas, anlæg og drift af distributionsnet, salg af naturgas mv.

Til Handicaprådet udpegedes Ole Rørbæk Jensen (A) og Helle Madsen (V) med Tina Nymann (A) og Jytte Høyrup (V) som stedfortrædere. Valg af 2 medlemmer samt 2 personlige stedfortrædere til Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole gav til resultat, at Helle Mortensen (A) og Christian Lykke Eriksen (SF) valgtes med Bjarke Dyhr Lynnerup (A) og June Menne (A) som stedfortrædere.

Tekst af Per Rye

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion