d. - 8. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Planer for Sæby Søbad til politisk behandling

12. august 2017 - kl.12:45 - af:

Soebadet_600x250

Planerne for omdannelse af centerbygningen ved Sæby Søbad kommer efter endt for-offentlighedsfasen i 4 uger tidligere i år til politisk behandling i Plan- og Miljøudvalget på udvalgets forestående møde den 15. august.

Frederikshavn Kommune har tidligere modtaget en ansøgning fra Marie og Lars Dannervig, Frederikshavn, om etablering af boliger i fællesbygningen på Sæby Søbad. Ansøgerne ønsker at udvide og indrette 23-25 boliger i fællesbygningen.

Der er udarbejdet et debatmateriale, som beskriver og visualiserer 2 projektforslag til omdannelse af fællesbygningen til boliger. I begge forslag lægger ansøgerne vægt på at bibeholde det bygningsmæssige ydre udtryk, så udseendet af fællesbygningen og sammenhængen med feriehusene fastholdes. Ansøgerne ønsker at ændre anvendelsen inde i bygningen.

Projektforslag A omfatter den eksisterende fællesbygning og gårdrum, mens projektforslag B omhandler fællesbygningen og en ny bygning mod syd, så der dannes en karrébebyggelse. I begge forslag inddrages gårdrummet med den udendørs pool til det nye boligområde. Samtidig tænkes der etableret et nyt klitlandskab på østsiden af fællesbygningen mod havet på den eksisterende flisebelagte plads (p-plads). Der arbejdes desuden med en zone til nye faciliteter, hvor den eksisterende legeplads og hoppepude er beliggende.

Indsigelser
I for-offentlighedsfasen er der indkommet 51 indsigelser, hvor af 2 er fra myndigheder, 8 fra interesseorganisationer og 41 fra borgere. 34 forskellige feriehusejere til et eller flere huse i Sæby Søbad har gjort indsigelse som borger. Der er udarbejdet et indsigelsesnotat, som kort beskriver samt besvarer og kommenterer hver indsigelse.

Langt størstedelen af indsigelserne er imod, at fællesbygningen ved Sæby Søbad omdannes til helårsbeboelse. Flere kommenterer udbygningen af fællesbygningen med en fløj mod syd samt en omdannelse af pladsen øst for bygningen mod havet til klitlandskab. Generelt er man imod denne udvidelse og ændring i landskabet, da man frygter tab af havudsigt, færre stiadgange til havet samt mangel på p-pladser i området i tilknytning til den offentlige strand og strandpark Sæby Nordstrand.

Flere indsigere har forslag til, hvad fællesbygningen kan bruges til frem for helårsbeboelse. Overordnet set rummer alle forslag et ønske om at bevare fællesfaciliteter i fællesbygningen til brug for feriehusgæsterne, men også til gavn for sæbynitter og andre turister i områder. Der er et stort ønske om, at fællesfaciliteterne bringes tilbage til standard og omfang fra før 2008, hvor feriehusene blev solgt fra. Flere efterspørger en restaurant med konferencefaciliteter og nævner adgang til udendørs- og indendørs swimmingpool, vaskeri og legeplads samt aktiviteter.

Andre indsigere lægger vægt på at fremme turismen i Sæby og omegn ved at omdanne dele af fællesbygningen til museum eller anden udstilling. Der foreslås desuden anvendelse af fællesbygningen til skoletjeneste eller kulturelt oplevelsescenter med fokus på råvarer fra lokalområdet og Kattegat.

Atter andre har ide om, at fællesbygningen kan laves om til hotel/badehotel, konferencecenter eller vandland.

En del indsigere foreslår, at der laves ferieboliger frem for helårsboliger i fællesbygningen eller, at hele Sæby Søbad med fællesbygning og de eksisterende ferieboliger laves om til helårsboliger.

Helårsboliger contra ferieboliger
Sæby Søbad er planmæssigt udlagt med alle feriehusene placeret i sommerhusområde og fællesbygningen placeret i byzone.

Hele området er beliggende inden for kystnærhedszonen. Ferieboligerne har status som sommerhuse. Ifølge planloven er der forbud mod at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, og der er krav om at fastholde eksisterende sommerhusområder til ferieformål.

Eftersom området med fællesbygningen er placeret i er byzone, kan der ikke planlægges for ferieboliger i det område, der kan sidestilles med sommerhusene. Omvendt kan det med den nuværende lovgivning ikke lade sig gøre, at de eksisterende sommerhuse bliver til helårsboliger, da de er placeret i et sommerhusområde.

Ansøgerne har efter for-offentlighedsfasen gennemlæst indsigelserne. I respekt for indsigerne har ansøgerne herefter udarbejdet et forslag til anvendelse af fællesbygningen, der kunne tilgodese feriehusejerne på Sæby Søbad samtidig med, at ansøgernes ønske om boliger muliggøres.

Ansøgerne foreslår, at fællesbygningen opdeles i 2 dele: areal A og B. Areal A omfatter den del af fællesbygningen, som ligger mod øst mod havet samt dele af fællesbygningens konferencerum. Areal B udgør den øvrige del af fællesbygningen mod vest samt gårdrummet.

Ansøgerne foreslår, at areal A anvendes til boliger, og areal B anvendes til udendørs swimmingpool og børnebassin, udendørs toiletter ved poolen, vaskerum, legeplads med hoppepude samt lokale til formidleren af feriehusene (p.t. Danland). Forslaget åbner for, at den indendørs pool kan genoprettes, eller at arealerne kan benyttes til andre formål.

Kommunal indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at der påbegyndes planlægning for fællesbygningen ved Sæby Søbad. Planen skal muliggøre anvendelse af den eksisterende bygning til helårsboliger og fællesfaciliteter for de tilknyttede feriehuse samt evt. andre aktiviteter til gavn for turismen i området. Helårsboligerne placeres i fællesbygningen mod øst nærmest havet. Fællesfaciliteter og andre aktiviteter placeres i den vestlige del af fællesbygningen samt i det eksisterende gårdrum.

Der må ikke bygges til den eksisterende fællesbygning lige såvel, som pladsen øst for bygningen skal bibeholdes til parkering og adgang til havet. Der skal i området sikres stiadgange til havet og være fokus på opretholdelse af udsyn fra feriehusene mod havet.

Bygherre udarbejder lokalplan.

Nærmere beskrivelser
Ved at linke til dette sted http://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%20(%C3%85ben)/2017/15-08-17/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Kan man på siderne 98-145 nøje se beskrivelse og visualisering af projekterne samt læse alle indsigelser med tilhørende kommunale kommentarer.

Tekst af Per Rye

 

 

Skriv en kommentar......- en Fotoclick, Sæby produktion

- en Fotoclick, Sæby produktion