d. - 9. årgang
Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"Planer i millionklassen for
arealer syd for Sæby Havn

31. marts 2017 - kl.15:12 - af:

Sæby ved Solsbækvej

”Undersøgelse, udarbejdelse af og prospekt for arealer syd for Sæby Havn – opfølgning og status.”

Således lyder overskriften for første punkt på dagsordenen, når Teknisk Udvalg holder næste møde mandag den 3. april.

Der er tale om en opfølgning på Teknisk Udvalgs møde i november 2016, og det er ganske store summer, der kan komme i spil.

Udvalget igangsatte dengang en undersøgelse af, hvorvidt en ny stensætning tilføjet havnens eksisterende sydlige mode kan have en gunstig effekt på kystbeskyttelsen syd for Sæby Havn ud for den bymæssige bebyggelse samt derigennem at skabe rammerne for et nyt rekreativt/maritimt aktivitetsområde.

Ligeledes skal det undersøges, om det er muligt at understøtte et bedre oprensning/gendeponering af oprensningsmaterialer fra indsejlingen til Sæby Havn for at mindske kysterosionen længere syd for Sæby. Teknisk Udvalg besluttede på samme møde, at der som del af en prioriteret indsats nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der har særlig fokus på udvikling af Sæby Havn.

I regi af Masterplan Sæby har Erhvervsforeningen, Turistforeningen og Handelstandsforeningen selv taget initiativ til at fokusere på udviklingen af Sæby Havn med etablering af en arbejdsgruppe, som Sæby Havn/Ejendomscenteret også er blevet repræsenteret i.

Ejendomscenteret har nu modtaget resultaterne af disse undersøgelser omkring en ny stensætning samt et bud på, hvordan en overordnet udviklingsplan kunne se ud.

En ny stensætning
Den overordnede konklusion fra de tilknyttede rådgiverne er, at en ny stensætning vil have en gavnlig kystbeskyttende effekt samt være med til at reducere tilsandingsproblemerne ved Sæby Havn.

En stensætning skal have karakter af et havneanlæg, hvis det skal kunne godkendes af Kystdirektoratet, og den bedste effekt på kystbeskyttelsen vil ligeledes være en stensætning, som foranlediger en parallelforskydning af kystlinjen.

Hvis stensætningen etableres, anbefales det, at der i en periode suppleres med sandfodring for at imødekomme risikoen for midlertidig erosion, så længe den nye kystlinje ikke er fuldt etableret.

Økonomisk forventes første etape at andrage 33 mio. kr. fordelt på 19 mio. kr. til ændring af stensætning og 14 mio. kr. til sandindpumpning på kysten mod syd.

Udviklingsplan
Etableringen af stensætningen vil danne et nyt beskyttet vandområde og havneareal, som kan huse en række maritime og rekreative aktivitetsmuligheder.

Udviklingsplanen er en invitation og et oplæg til udvikling af muligheder samt involvering af både nuværende og nye interessenter.

Etableringen af en infrastruktur forudses at give en række muligheder for både turisterhverv, Sæby by og havnens eksisterende tilbud. Udviklingsplanen kan i givet fald gennemføres i flere etaper ligesom finansieringsgrundlaget kan være åbent for medfinansiering fra forskellige fonde mv.

Den samlede anlægsøkonomi for et fuldt udbygget anlæg vurderes at andrage 80 – 100 mio. kr. Indledende etaper med etablering af stensætning og råhavn mv. forventes at ville andrage 35 – 40 mio. kr. eksklusiv sandindpumpning til 14 mio. kr.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller forud for mødet, at Teknisk Udvalg drøfter de modtagne resultater og forslag til udviklingsplan for Sæby Havn og godkender, at den præsenterede udviklingsplan danner grundlag for dialog og prioritering af udviklingen af Sæby Havn, herunder de nødvendige procesformalia.

Endvidere indstiller direktøren, at Teknisk Udvalg godkender, at Ejendomscenteret udarbejder forslag til etapevis etableringsplan, herunder anvisning af finansieringsbehov og konkrete finansieringsmuligheder til udvalgets senere beslutning og evt. prioritering i budget.

Tekst af Per Rye

Skriv en kommentar......